Ryhmäkoheesio: yhtenäisyyden ja suoriutumisen välinen suhde

Ryhmäkoheesio on yksi tärkeimmistä elementeistä sen ymmärtämiseksi, kuinka ryhmä koostuu, kuinka se vaikuttaa sen jäseniin ja mitä ovat jäsenyyden seuraukset tiettyjen muuttujien mukaan (kuten suoriutuminen). Selittääksemme mitä koheesio tarkoittaa ja mikä suhde sillä on ryhmän yleiseen suoriutumiseen, tuomme tässä artikkelissa esille erilaisia tutkimuksia, kuten minimaalisten ryhmien paradigman tutkimuksen (minimal group paradigm).
Ryhmäkoheesio: yhtenäisyyden ja suoriutumisen välinen suhde

Viimeisin päivitys: 09 syyskuuta, 2020

Ryhmien rakenteille on ominaista monet eri elementit, kuten järjestys, hierarkkinen jakautuminen, vaikutusvalta, arvovalta ja erilaistuminen. Vaikka useimmat ihmiset tietävät tämän, totuus on, että ryhmän toimiminen perustuu tiettyjen elementtien jakamiseen sekä kokoonpanoon; näistä esimerkkeinä roolit, normit ja ryhmän yhtenäisyys. Kaikki nämä elementit toimivat kuin liimana, joka muuttaa tavalliset ihmiset yhdeksi ryhmäksi.

Tällä tavoin ihmiset voivat kohdata toisensa ja kutsua itseään ryhmäksi. Mutta pelkästään tämä ei tee heitä ryhmäksi sinänsä. Ryhmä tarvitsee jaetun identiteetin, rakenteen ja keskinäisen riippuvuussuhteen. Näihin muuttujiin perustuen on turvallista sanoa, että ryhmäkoheesio on eri asia.

Koheesio on siis ryhmän yhdistävä “liima”. Ryhmässä voi esiintyä useita koheesiotyyppejä. Tarkastellaan niitä:

 • Koheesio henkilökohtaisen vetovoiman mukaan. Tämän yhtenäisyyden perusteet ovat keskinäisessä riippuuvussuhteessa. Tämä voitaisiin määritellä voimana, joka pitää ryhmän jäsenet yhdessä. Se on jaettujen mielenkiinnonkohteiden ja vastavuoroisen vetoomuksen tulosta ryhmän jäsenten kesken. Tällaista yhtenäisyyttä voisi esiintyä esimerkiksi koulukavereiden välillä.
 • Koheesio tavoitteiden mukaan. Tällaisen yhtenäisyyden perusta on halussa olla osa ryhmää, sillä se helpottaa tavoitteiden saavuttamista. Tavallisesti ryhmän jäsenet ajattelevat, että tavoitteiden saavuttaminen on liian vaikeaa ryhmän ulkopuolella. Tämän seurauksena he pysyvät ryhmässä niin kauan kuin siellä on tiettyjä tehtäviä ja mielenkiinnonkohteita. Tällainen ryhmäkoheesio voi esiintyä esimerkiksi työympäristössä.
 • Koheesio ryhmän vetovoiman mukaan. Muissa ryhmissä yhtenäisyys voi perustua siihen kuinka mielenkiintoisia tai puoleensa vetäviä ryhmän aktiviteetit ovat. Tässä tapauksessa ryhmän tuttavallisuudella tai tai tavoitteilla, jotka sen avulla voidaan saavuttaa, ei ole väliä. Yhtenäisyys on olemassa siksi, että ihmiset pitävät kyseisestä organisaatiosta ja työstä jota kyseinen ryhmä tekee. Tämä on syy siihen, miksi ihmiset pysyvät ryhmässä. Tällainen koheesio voi esiintyä yrityksissä, jotka viehättävät meitä enemmän kuin henkilökohtaiset tavoitteet. Tätä voi esiintyä myös mm. voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa.

Ryhmäkoheesion paradigmat

Maailma on todella globalisoitunut paikka, jossa uusia yrityksiä luodaan silmänräpäyksessä. Mutta joskus ei oteta huomioon yksilö- ja ryhmäpsykologian elementtejä suurempien hyötyjen kannalta.

Yritysten johtajat pyrkivät parhaaseen mahdolliseen työntekijöiden suoriutumiseen, mutta joskus he tekevät tämän käyttäen tarpeettomia välineitä tai skenaarioita, jotka eivät toimi. Tavallaan he eivät saata loppuun niiden elementtien jalostamista tai sisällyttämistä, jotka tarvitsevat parantamista.

Kiire ja huonot järjestelyt voivat auttaa ihmisiä monialayrityksessä toimimaan yhdessä parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Vaikka kannustimia voidaan kyllä käyttää, vaikuttaa olevan viisasta tutkia ryhmäkoheesion suhdetta ja suorituskykyä tietääksemme, muokkaisiko tämä riippumaton muuttuja riippuvaista osaa.

Tehdäksemme tämän meidän on puhuttava keskinäiseen riippuvuussuhteeseen, jaettuun identiteettiin ja rakenteeseen perustuvasta ryhmäkoheesiosta. Jotkut paradigmat muokkaavat ajatusta ryhmän yhtenäisyydestä, joka selittää sitä kokeiden avulla. Nämä kokeet auttavat tutkijoita tulemaan siihen tulokseen, että yhtenäisyys on todella relevanttia, kun on kyse ihmisten käyttäytymisen ja suoriutumisen ennustamisesta.

Ryhmäkoheesio on samoja tavoitteita.

Minimaalisten ryhmien paradigma: jaettu identiteetti

Minimaalisten ryhmien paradigmassa (Tajfel et al., 1971) tutkijat kysyivät seuraavaa:

Mikä on vähittäisehto, jotta eristäytyneiden yksilöiden ryhmää voidaan pitää ryhmänä?

Ihmiset jaettiin kahteen ryhmään: Klee-ryhmään ja Kandinsky-ryhmään heidän tuntematta toisiaan entuudestaan. Tämän kokeen avulla tutkijat halusivat nähdä, korostaisivatko ryhmän yksilöt sosiaalista identiteettiään ja suosisivatko he sitä tuntematta muita ryhmän jäseniä.

Vastaus oli kyllä. 77 prosenttia valitsi vaihtoehdon, joka suosi heidän omaa ryhmäänsä toista ryhmää vastaan. 15 prosenttia toimi oikeudenmukaisesti. Tutkijat kuitenkin huomasivat, että yleinen taipumus oli suosia systemaattisesti ryhmässä kaikkia siitä huolimatta, vahingoittuisiko yksi ryhmän yksilöistä.

Minimaalisten ryhmien paradigman avulla koheesiota voidaan selittää sosiaaliseen kategoriaan perustuen. Tässä mielessä se tosiasia, että useista ihmisistä voi tulla ryhmän jäseniä, vaikuttaa olevan tarpeeksi toisistaan erottava elementti sille, että ryhmä voidaan muodostaa.

Sosiaalisen identiteetin teoria: minäkäsitys säätävänä tekijänä

Jälleen kerran Tajfel tutkii ryhmän koheesiota analysoimalla tärkeää muuttujaa henkilökohtaisessa psykologiassa, minäkäsitystä. Minäkäsitys viittaa pohjimmiltaan siihen käsitykseen, joka jokaisella yksilöllä on itsestään. Minäkäsityksessä on kaksi tärkeää puolta, jotka on otettava huomioon.

 • Henkilökohtainen identiteetti. Tämä on osa minäkuvaa, joka kumpuaa merkityksistä ja tunteista, sekä henkilökohtaisista emotionaalisista kokemuksista ja henkilön intiimimmistä puolista.
 • Sosiaalinen identiteetti. Tällä on suhde minäkuvaan, joka kumpuaa kuulumisen tunteesta sosiaalisiin ryhmiin, ja sillä on yhteys niihin liittyviin arvoihin ja emotionaalisiin merkityksiin. Usko tai älä, osa ihmisten imagoista, joita heillä on itsestään, ovat peräisin heidän asemistaan tietyissä sosiaalisissa ryhmissä.

Kuuluakseen todella johonkin ryhmään on tärkeää, että henkilö tuntee itsensä. Tämän lisäksi eräs elintärkeä seikka, joka määrittää ryhmän jäsenyyden, on jokaisen jäsenen oman identiteetin positiivisten puolten etsiminen. Jotkut ryhmän puolet saattavat olla hyödyllisiä sen jäsenille, kun taas ne voivat olla haitallisia muille.

Tämän teorian pohjalta ryhmäkoheesio saa alkunsa tarpeesta ylläpitää minäkuvaa. Ryhmään pyrkivät ihmiset tavoittelevat oman minäkuvan hoivaamista positiivisella tavalla.

Ryhmäkoheesio on tarpeellinen voimavara.

Ryhmäkoheesion ja suoriutumisen välinen suhde

Sosiaalipsykologian suorittamien tutkimusten ja kokeiden pohjalta sekä ryhmäkoheesion syyn tiedon pohjalta on päästy päätelmiin, jotka koskevat suhdetta koheesion ja ryhmän suoriutumisen välillä.

Tarpeiden tyydyttämisen mallin mukaan ryhmäkoheesio ei edellä ryhmän työssä esiintyvää suoriutumista. Itse asiassa tämä näyttäisi olevan päinvastaista. Suoriutuminen suosii koheesiota. Jos poliittinen puolue voittaa maassa vaalit, ryhmän koheesio todennäköisesti kasvaa sen seurauksena, että se on saavuttanut hyvät tulokset.

Onko näiden kahden välillä mitään suhdetta?

Kerätty data esittää seuraavia päätelmiä:

 • Koheesion ja suoriutumisen tai tuotteliaisuuden välillä on merkittävä suhde.
 • Tällainen suhde esiintyy etenkin luonnollisissa tai pienissä ryhmissä.
 • Ryhmät, jotka edellyttävät korkeatasoista kanssakäymistä toimintojen suorittamiseksi tehokkaasti eivät ole niitä, jotka osoittavat merkittävämpää suhdetta koheesion ja suorittamisen välillä.
 • Sitoutuminen tehtävään on komponentti, joka selittää parhaiten suhdetta koheesion ja tuotteliaisuuden välillä.
 • Henkilöiden välisellä vetovoimalla ja ryhmän vetovoimalla on toissijainen rooli.
 • Kuten aikaisemmin todettu, vaikutuksen suunta on suurempi suoriutumisesta koheesioon kuin päinvastoin.

Ryhmäkoheesio on ryhmäilmiöiden, kuten vuorovaikutuksen, normien, paineen, yhdenmukaisuuden, ryhmän identiteetin, ryhmän ajattelutapojen, suoriutumisen, voiman ja johtajuuden perusta.

Mitä suurempi yhtenäisyys on, sitä suurempi ryhmän paine tai vaikutus on sen jäseniin, sekä sosioemotionaalisten aspektien osalta että tehtäviin liittyvien osalta. Lisäksi yhtenäisyyden synnyttävä vetovoima ja sen seurauksena oleva kyky vaikuttaa, voivat olla ryhmän jäsenten henkilökohtaisten ominaisuuksien ja ryhmän tavoitteiden vetovoiman ruokkima.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.