Piirustelu: lasten salainen kieli

22.11.2019
Piirustelu voi olla ovi lasten salaiseen kieleen. Sen ymmärtäminen voi olla avain tämän oven avaamiseen.

Lapset hämmästyttävät meitä luovuudellaan. Koska lapsilla ei ole sisäistettyä standardia tapaa kommunikoida, he voivat olla todella kekseliäitä sosiaalisen vuorovaikutuksen kontekstissa. Yksi tapa, jolla he tämän tekevät, on piirustelu. Tällä viittaamme merkintöjen tekemiseen tietyllä konkreettisella merkityksellä. Piirustelu voi kuitenkin olla enemmänkin kuin vain järjetöntä töhertämistä, ja se saattaa olla yksi kommunikaation muoto.

Lasten kasvaessa vanhemmiksi heidän tapansa kommunikoida muuttuu rakenteellisemmaksi. Tämän tapahtuessa piirustelu muuttuu piirtämiseksi, sanoiksi, lauseiksi ja tarinoiksi uutena kommunikaation työkalupakkina.

Tässä artikkelissa kerromme, mitä lasten piirustelu tarkoittaa. Tulet huomaamaan, että tämä on eräänlaista salaista kieltä. Tulet myös oppimaan uusia asioita tästä ilmaisun maailmasta.

Piirustelu: mitä se on?

Piirustelu viittaa luoviin ”merkintöihin”, jotka muuttuvat monimutkaisemmaksi lasten vanhetessa. Aluksi ne voivat vaikuttaa häiriintyneiltä ja impulsiivisilta. Tämä johtuu siitä, ettei lapsi ole vielä kehittänyt hienojakoisia motorisia taitoja. Jokaisella merkillä näyttää kuitenkin olevan jotain merkitystä. Ymmärtäisimme tämän, jos lapsi vain voisi selittää mitä hänen piirustelunsa tarkoittaa tai jos meillä olisi resursseja sen tulkitsemiseen.

Joukko merkintöjä saattaa seurata jotain tiettyä teemaa. Saatat nähdä seuraavia asioita lasten piirustelussa:

 • Tunteet
 • Halut
 • Pelot
 • Lapsen kehityksen vaihe
 • Lapsen biologinen rytmi
pieni piirtää

Puhumme nyt siis kommunikaatiomuodosta. Siksi psykologit ja psykiatrit tulkitsevat piirusteluja työssään. Toisin sanoen he käyttävät niitä instrumentteina analysoidakseen lapsen mahdollisia ongelmia. Nämä voivat olla biologisia, sillä ne heijastavat lapsen kehityksen vaihetta. Toisaalta ne voivat olla myös psykologisia, sillä ne sallivat lapsen ilmaista sisäistä maailmaansa. Piirustelu koostuu pohjimmiltaan kahdesta komponentista:

 • Toiminto. Tämä sisältää tarkoituksen ja spontaanisuuden ilmaisun, tai tarkoituksen viestittää jotain.
 • Merkinnöt. Nämä osoittavat lapsen taitojen tason. Tämä tarkoittaa helppouden tai vaikeuden tasoa, jolla lapsi luo nämä merkinnöt.

Täten piirustelu yhdistetään sensorisiin ja motorisiin aspekteihin. Ensimmäinen heijastaa sitä mitä lapsi havaitsee, ja myöskin niitä virikkeitä joille lapsi on alttiina. Motorinen elementti sallii lapsen toimia ulkoisessa maailmassa.

Lasten salainen kieli

Piirustelu on eräänlaista kieltä, sillä se on tapa, jolla lapsi ilmaisee itseään. Vaikka kyseessä onkin todella yksinkertainen toiminto, se voi silti olla emotionaalinen toiminto. Tällä me tarkoitamme, että piirustukset ovat ilmaisuja, joilla lapsi kommunikoi muiden kanssa. Tämä on erityisen tärkeää, sillä lapset eivät välttämättä tiedä kuinka kommunikoida sanoin, tai sitten he eivät halua.

Kuten luennoitsija ja psykologi Evi Crotti ja fyysikko Alberto Magni, jotka ovat erikoistuneet psykoterapiaan ja psykosomaattisiin sairauksiin, sanovat kirjassaan Scribbling: The Secret Language of Children, ”piirustelu paperipalaselle mahdollistaa kommunikaation aikuisen ja lapsen välillä” (s. 19).

Kielellä voi olla eri muotoja. Yhden sanakirjan määritelmän mukaan se on “ihmisen kykyä ilmaista ja kommunikoida muiden kanssa artikuloiduilla äänillä tai muilla viestittävillä järjestelmillä”. Tähän perustuen voit huomata, ettei kyseessä ole vain puhe. Kieli koostuu myös kirjoittamisesta, sanattomasta kommunikaatiosta ja symboleista. Täten kielessä on tilaa myös piirustelulle, sillä myös se on ilmaisumuoto. Se on tapa, jolla lapsi voi kertoa jotain hänen sisäisestä maailmastaan.

Piirustelun tulkinta

Voidaksemme tulkita piirustelua, meidän on otettava kaksi tärkeää asiaa huomioon:

 • Hermoston kypsyys. Tarkoitamme etenkin sen kypsyyttä edustuksellisten kykyjen suhteen. Motoriset taidot, tila, symboliset toiminnot, kieli jne.
 • Se tosiasia, etteivät kaikki ole päteviä tulkitsemaan piirustelua. Meidän on oltava tietoisia siitä, että vaikka on olemassa tiettyjä parametrejä, jotka osoittavat tiettyjä asioita, ainoat ihmiset jotka kykenevät todenmukaisesti tulkitsemaan tällaista materiaalia oikein ovat alan ammattilaiset: psykologit, psykologian professorit ja psykiatrit (valtiosta riippuen).
pieni lapsi piirustelee

Seuraavaksi aiomme esittää joitain tulkintamalleja. On kuitenkin aina pidettävä mielessä, että jokainen lapsi on ainutlaatuinen. Listaamamme kuvaukset eivät riitä täydellisen ja eheän tulkinnan saamiseksi. Nämä ovat vain tyypillisiä tulkintoja, jotka voivat auttaa aikuista alkuun, jos hänestä tuntuu että lapsella on jotain meneillään. Oli tapaus mikä tahansa, ota yhteyttä ammattilaiseen, jos tunnet sen olevan tarpeen.

Ominaisuuksia

On tärkeää kiinnittää huomiota yksityiskohtiin, jotta lapsen piirustelua on mahdollista tulkita. Pidä seuraavat asiat mielessä:

 • Tapa, jolla lapsi piirustelee. Kiinnitä huomiota siihen kuinka lapsi pitää kynästä kiinni. Onko lapsi rauhallinen ja vapaa, vai onko hän jännittynyt?
 • Lähtökohdat. Kun lapsi aloittaa piirustuksen paperin keskelle, se yleensä tarkoittaa sitä, että lapsi tietää paikkansa ulkoisessa maailmassa. Jos lapsi ei aloita piirustelua keskeltä, se voi merkitä ujoutta tai jännitystä.
 • Tila. Jos lapsi käyttää paljon tilaa piirusteluunsa, tämä voi tarkoittaa itseluottamusta, ulospäinsuuntautuneisuutta ja halua kasvaa. Kun lapsi käyttää vain vähän tilaa, tämä voi tarkoittaa, että lapsi on peloissaan, estetty tai introvertti.
 • Kynän painaminen. Kun lapsi piirustelee kevyesti ja etäisesti, tämä voi merkitä sitä, että hän on luonteeltaan herkkä. Tummemmat linjat voivat tarkoittaa suurempaa määrää energiaa ja tarvetta saada enemmän henkilökohtaista tilaa.
 • Viivat. Jos nämä ovat itsevarmoja, se voi tarkoittaa piirustelun olevan helppoa lapselle. Jos eivät, ne voivat merkitä jonkinlaista pelkoa. Vaihtoehtoisesti arka piirustelu voi olla ankaran kasvatuksen tulos.
 • Muodot. jokainen ympyrä, linja, kurvi, kulma, rikkoutunut linja tai muu kuvio on heijastus siitä, mihin lapsi asettaa itsensä maailmassa. Toisin sanoen tällä tavalla lapsi havaitsee itsensä ja sen kuinka hän kehittyy.
 • Ympyrät. Lapselle tunnetuimman kuvan projektio: kasvot.
 • Kulmat. Merkitsevät jännitystä ja vastustusta.
 • Terävät vedot. Tämä on merkki voimakkaasta emotionaalisesta elämästä. Voivat merkitä myös avunhuutoa jostain murheesta johtuen.
 • Rikkinäiset linjat. Voi merkitä eron pelkoa jostakusta lapselle rakkaasta ihmisestä.

Värien merkitys

Myös väreillä on merkitystä. Ne voivat paljastaa merkkejä mm. aggressiivisuudesta, ilosta ja rakkaudesta. Värien psykologia yrittää luokitella mahdolliset merkitykset. Esimerkiksi punainen voi olla kuvaus impulsiivisuudesta, keltainen ilosta, musta pelosta, surusta tai aggressiivisuudesta, ja valkoinen rauhallisuudesta.

Piirustelu voi olla ikkuna lapsen sisäiseen maailmaan. Huomion kiinnittäminen näihin piirusteluihin voi auttaa meitä oppimaan lapsen tunteista. Tämä on todellakin ihmeellinen kieli, josta tulee entistä kehittyneempi ajan kuluessa. Ja vaikka tämä kieli onkin ”salainen”, sillä emme ymmärrä sitä, voimme oppia ottamaan selvää sen sisältämistä merkityksistä. Tällä tavalla voimme olla myös tietoisempia lapsen persoonallisuudesta ja siitä, mitä hänen elämässä tapahtuu.

 • Crotti, E, & Magni Alberto. Garabatos: el lenguaje secreto de los niños. Málaga España, Sirio.