Mitä eri tieteellisiä menetelmiä on olemassa?

Mitä eri tieteellisiä menetelmiä on olemassa?
Paula Villasante

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Paula Villasante.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Tieteellisiä menetelmiä voidaan käyttää vastauksen saamiseksi sekä tutkimuksen määrittämiseksi ja järjestämiseksi. Kognition keinona tieteelliset menetelmät heijastavat tutkimuksen kohdetta. Tieteelliset menetelmät voivat olla empiirisiä tai teoreettisia.

Voimme käyttää empiirisiä menetelmiä löytääksemme ja kerätäksemme tietoa sekä faktoja perustana hypoteesin todistamiseksi, tieteellisiin kysymyksiin vastaamiseksi, keskusteltavan asian pohjatietojen saamiseksi tai vain aiheeseen liittyvien ohjeiden seuraamiseksi. Jotkin menetelmät eivät kuitenkaan ole riittäviä kaivautuaksemme todella opetusprosessissa nähtyihin välttämättömiin keskeisiin suhteisiin.

Rationaalisilla menetelmillä pystymme systematisoimaan ja analysoimaan empiiristen menetelmien avulla saamiamme tuloksia. Voimme siis käyttää näitä tieteellisiä menetelmiä vetääksemme johtopäätelmiä tieteellisiin ongelmiin liittyen. Empiiriset menetelmät voivat antaa meille vihjeitä, joilla kehitämme teorioita rationaalisia menetelmiä käyttäessämme.

tieteellisiä menetelmiä laboratoriossa

Erilaisia tieteellisiä menetelmiä

Rationaaliset menetelmät luokitellaan sen mukaan kuinka niitä käytetään tutkimuksessa. Joitakin tällaisia menetelmiä ovat:

Analyyttis-synteettinen menetelmä

Analyyttis-synteettisellä menetelmällä viitataan analyysi- ja synteesiprosesseihin. Analyysi on looginen prosessi, joka auttaa henkisesti hajottamaan kokonaisuuden ja sen ominaisuudet, sen moninaiset suhteet sekä rakenneosat.

Synteesiprosessi puolestaan luo aikaisemmin analysoitujen osien yhdistelmän. Se siis antaa meidän selvittää aiheen elementtien väliset yleiset keskinäiset suhteet ja piirteet.

Analyysi- ja synteesiprosessit toimivat dialektisena yksikkönä. Toinen voi hallita toista tutkimuksen aikana riippuen siitä, missä vaiheessa tutkimusta olemme. Niin ikään voimme käyttää tätä menetelmää tiedon etsimiseen ja prosessoimiseen.

Induktiivis-deduktiivinen menetelmä

Tämä menetelmä edustaa pääosin kahta vastakkaista prosessia: induktiota ja deduktiota. Induktiivinen prosessi syntyy tiettyjen tapausten tiedoista laajemman tietouden saamiseksi. Tämä tieto heijastaa sitä, mitä yhteistä näillä tapauksilla on.

Deduktiivisen prosessin perustana ovat faktat ja ilmiön toistaminen todellisuudessa. Englantilainen filosofi Francis Bacon oli ensimmäinen, joka ehdotti induktiivisen menetelmän käyttöä tutkimusmenetelmänä. Bacon sanoi, että mikäli haluamme lisätä tietoutta, meidän tulee tarkkailla luontoa. Meidän tulee kerätä tietoa ja tehdä siitä yleistyksiä.

Nykyään tätä prosessia kutsutaan induktiiviseksi järkeilyksi ja se noudattaa näitä vaiheita:

  • Tarkkailu
  • Muotoilu
  • Todentaminen
  • Laki
  • Teoria

Induktiivinen ja deduktiivinen menetelmä siis täydentävät toisiaan. Induktion avulla voimme luoda yleistyksiä sen mukaan, mitä yhteistä tutkimuksilla on. Näiden yleistysten seurauksena deduktoimme useita loogisia johtopäätelmiä. Nämä johtopäätelmät muuttuvat induktion avulla kokonaisvaltaisemmiksi yleistyksiksi, jotka muodostavat didaktisen yksikön.

Hypoteettis-deduktiivinen menetelmä

Hypoteettis-deduktiivinen menetelmä alkaa hypoteesista. Ne pohjautuvat periaatteisiin tai lakeihin tai ne luodaan empiirisen tiedon välityksellä. Deduktiivisten menetelmien käytön avulla voimme siis saada ennusteita, jotka voimme todistaa empiirisen todentamisen avulla. Tätä tieteellistä menetelmää käytetään kliinisissä diagnooseissa.

Historiallis-looginen menetelmä

Logiikka tarvitsee historiaa asioiden perusolemuksen havaitsemiseksi. Jollakin tavalla tämä menetelmä sallii meidän kuvailla tosiasioita niiden loogisen kehityksen välityksellä. Voimme käyttää tätä menetelmää tieteellisten ongelmien taustatietojen tutkimiseen.

labrassa

Geneettinen menetelmä

Tätä menetelmää käytetään silloin, kun opiskellaan kohteen kehitystä sekä tekijöitä, jotka ehdollistavat tämän kehityksen. Sen avulla voidaan tehdä myös poikkipintainen tutkimus.

Analogi ja analoginen menetelmä

Tässä menetelmässä on kyse samankaltaisten ilmiöiden välisten suhteiden tai seurauksien päättelystä. Voimme käyttää tätä menetelmää uuden tiedon luomiseen. Voimme esimerkiksi päätellä samankaltaisia seurauksia samankaltaisten historiallisten ajanjaksojen mukaan.

Mallinnusmenetelmä

Mallinnusmenetelmän avulla voidaan luoda malleja, joilla tutkitaan todellisuutta. Ensin määritellään kohde, jota aiotaan tutkia. Kun se on tehty, tulee erotella välttämättömät asiat tarpeettomista asioista tutkittavan aiheen mukaisesti. Näin voidaan luoda selkeä ajatus kohteen perusolemuksesta ja tämä todellisuuden abstraktio on mallimme.

Systeemis-toiminnallinen menetelmä

Aristoteleen mukaan kokonaisuus on suurempi kuin sen osien summa. Tämä johtuu siitä, että osien välisellä vuorovaikutuksella on ominaisuuksia, jotka eivät olleet osa jokaisen erillisen osan ominaisuuksien mekaanista summaa. Tämä menetelmä perustuu siihen ja se on tehty luomaan uutta tietoa.

Systematisointimenetelmä

Tämä menetelmä yhdistetään tieteellisten menetelmien kehitykseen. Tätä menetelmää käytetään pääosin tiedon tai kokemuksien systematisointiin.

tekevät työtä

Tämä tieteellisiä menetelmiä käytettävyyden perusteella luokitteleva menetelmä voidaan siis tiivistää kahdella tapaa. Ensinnäkin, on tutkimusmenetelmiä. Se tarkoittaa kaikkia empiirisiä menetelmiä, analyyttis-synteettistä menetelmää, historiallis-loogista menetelmää, geneettistä menetelmää sekä tiedon systematisointia.

Toisaalta, on myös muita menetelmiä uuden tiedon luomiseksi. Näiden joukossa ovat muun muassa hypoteettis-deduktiivinen menetelmä, analoginen menetelmä, systematisointi, induktiivis-deduktiivinen menetelmä, mallinnusmenetelmä sekä systeemis-toiminnallinen menetelmä.

Lyhyesti sanottuna meidän tulee ottaa huomioon kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että täydellistä menetelmää ei ole olemassa. Toiset ovat turvallisempia kuin toiset, mutta myös hitaampia. Toiset ovat virheellisempiä kuin toiset, mutta johtopäätösten tekeminen on myös nopeampaa. Toisekseen meidän tulee ymmärtää, että tieto on yhtä tärkeää kuin menetelmä, josta se on johdettu.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Rodríguez Jiménez, A., Jacinto, P., & Omar, A. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. Revista EAN, (82), 179-200.
  • Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. Laurus, 12, 180-205.
  • Behar Rivero, D. S. (2008). Introducción a la metodología de la investigación. Shalom.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.