Logo image
Logo image

Sosiaalipsykologia - Mitä se on ja miksi se on tärkeä?

5 minuuttia
Sosiaalipsykologia - Mitä se on ja miksi se on tärkeä?
Viimeisin päivitys: 27 lokakuuta, 2022

Psykologian alalla voisimme tehdä jaon sovelletun psykologian ja peruspsykologian välillä. Peruspsykologia tutkii yksinkertaisia psykologisia prosesseja, kuten havaintoja, keskittymistä, muistia, kieltä ja oppimista. Toisaalta sovellettu psykologia keskittyy sellaisten psykologisten ominaisuuksien tutkimiseen, jotka liittyvät enemmän ongelmanratkaisuun. Sovelletussa psykologiassa on erilaisia näkökohtia ja sosiaalipsykologia on yksi näistä.

Sosiaalipsykologia voitaisiin määritellä ihmisten välisen vuorovaikutuksen tutkimukseksi, erityisesti sosiaalisissa ryhmissä ja tilanteissa, korostaen sosiaalisten tilanteiden vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen. Tarkemmin sanottuna sosiaalipsykologia keskittyy tieteelliseen tutkimukseen siitä, miten muiden ihmisten todellinen, kuviteltu tai implisiittinen läsnäolo vaikuttaa ihmisten ajatuksiin, tunteisiin ja käyttäytymiseen (Allport, 1985).

Mitä sosiaalipsykologia tutkii?

Sosiaalipsykologian tavoitteena on tutkia sosiaalisia suhteita (Moscovici ja Markova, 2006). Väitetään, että sosiaalipsykologiset prosessit eroavat yksilöllisistä psykologisista prosesseista. Sosiaalipsykologia yrittää ymmärtää niin ryhmä- kuin yksilökäyttäytymisenkin vaikutusta reagoimisessa sosiaaliseen ympäristöön tai sen ajattelussa.

Some figure

Sosiaalipsykologia pyrkii ensisijaisesti tutkimaan ihmisten käyttäytymistä ryhmätasolla. Se pyrkii kuvaamaan ja selittämään ihmisen käyttäytymistä supistamalla se psykologisiin muuttujiin. Tällä tavoin sosiaalipsykologiassa pyritään luomaan ihmisten käyttäytymiseen liittyviä teorioita, jotka auttavat ennakoimaan käyttäytymismalleja ennen niiden esiintymistä ja siten puuttumaan asiaan. Kun tiedetään, mitkä tekijät edistävät tiettyjä käyttäytymismalleja, niihin voidaan puuttua ja näitä malleja voidaan muuttaa jollain tavalla.

Sosiaalipsykologian aihealueet

Sosiaalipsykologian käsittelemät teemat ovat laajoja ja monipuolisia (Gergen, 1973). Keskittymällä sen keskeisiin aihealueisiin, voimme määritellä sen identiteettiä. Sosiaalinen identiteetti (Taylor ja Moghaddam, 1994) tai se, missä määrin ihmiset tunnistavat ja jakavat ryhmän ominaisuuksia, on sosiaalipsykologian usein tutkima aihe. Sosiaalinen identiteetti määrää usein ihmisten käyttäytymisen. Esimerkiksi, kun henkilö samaistuu voimakkaasti ryhmään, hänen käyttäytymisensä vastaa kyseisen ryhmän normeja ja arvoja.

Some figure

Toinen sosiaalipsykologian klassinen teema ovat stereotypiat (Amossy ja Herschberg Pierrot, 2001). Stereotypiat ovat toisesta ryhmästä ylläpitämämme kuva. Tämä on yleensä yksinkertaistettu ja yleistetty käsitys, jonka tarkoituksena on luokitella kaikki tietyn ryhmän jäsenet. Esimerkiksi yleisen Euroopassa vallitsevan stereotypian mukaan espanjalaiset ovat laiskoja. Tämän stereotypian omaavat ihmiset ajattelevat aina ollessaan vuorovaikutuksessa espanjalaisen kanssa, ja jo ennen tutustumistakin, tämän olevan laiska.

Sosiaalipsykologia ja ennakkoluulot

Ennakkoluulot liittyvät läheisesti stereotypioihin (Dovidio, Hewstone, Glick ja Esses, 2010). Ennakkoluulot ovat sellaiset ennakkokäsitykset ja asenteet, jotka saavat meitä tekemään nopeita päätöksiä henkilöstä tai tilanteesta. Ne ovat epätäydellisiin tietoihin perustuvia tuomioita, ja ovat yleensä negatiivisia.

Nykyään monet ihmiset uskovat virheellisesti, että kaikki muslimit ovat väkivaltaisia ​​ja jopa myötämielisiä terrorismia kohtaan. Jopa kohdatessaan selkeitä todisteita tästä virheellisestä tuomiosta, he välttämättä haluavat uskoa sen. Nämä uskomukset vaikuttavat heidän tunteisiinsa ja käyttäytymiseensä tätä uskontoa harjoittavia ihmisiä kohtaan.

Toinen sosiaalipsykologian tutkimusala ovat arvot (Ginges ja Atran, 2014). Arvot ovat joukko yhteiskunnan luomia ohjeita, jotka on noudatettava. Arvoilla on yleensä sosiaalinen konsensus ja ne vaihtelevat eri kulttuurien välillä. Arvot ovat niin tärkeitä, että joillekin ihmisille niistä tulee pyhiä. Joidenkin arvojen irrationaalisuudesta huolimatta ihmiset puolustavat niitä äärirajoille asti ja tekevät jopa suuria uhrauksia niiden vuoksi.

Koska sosiaalipsykologiassa tutkittuja aiheita on paljon, emme voi ottaa niihin kaikkiin kantaa. Joitain käsittelemättä jääneitä aiheita ovat aggressio ja väkivalta, sosiaalisoituminen, tiimityö, johtajuus, sosiaaliset liikkeet, tottelevaisuus, konformismi sekä ihmissuhde- ja ryhmäprosessit.

Some figure

Tärkeitä ihmisiä sosiaalipsykologian maailmassa

Sosiaalipsykologian alalla on monia suuren vaikutuksen tehneitä ihmisiä. Tässä muutama heistä:

 • Floyd Allport: Tunnettu parhaiten sosiaalipsykologian perustamisesta omaksi tieteelliseksi alaksi.
 • Muzafer Sherif: Tunnettu “varkaiden luola” -kokeestaan, jossa joukko partiolaispoikia jaettiin kahteen ryhmään eri sosiaaliryhmien ennakkoluulojen selvittämiseksi. Kokeesta syntyi realistisen konfliktin teoria.
 • Solomon Asch: Omisti elämänsä sosiaalisen vaikutuksen tutkimiselle. Hänen tunnetuin työnsä ovat hänen konformisuuskokeensa, joissa hän käytti eripituisia janoja nähdäkseen, antavatko osallistujat vääriä vastauksia. He todellakin antoivat vääriä vastauksia, eivät siksi, että ajattelivat vastausten olevan oikeita, vaan yksinkertaisesti ollakseen samaa mieltä muiden vastausta antavien ihmisten kanssa.
 • Kurt Lewin: Tunnetaan modernin sosiaalipsykologin perustajana. Hän vaikutti Gestalt -teoriaan, tutki sosiaalisen etäisyyden käsitettä ja muotoili kenttäteoriaa. Jälkimmäinen osoittaa, että ihmisten todellista käyttäytymistä on mahdotonta tuntea, mikäli he ovat oman ympäristönsä ulkopuolella.
 • Ignacio Martín-Baró: Psykologina toimimisen lisäksi hän oli myös jesuiittaispappi. Hänen mukaansa psykologian tulisi liittyä sen alueen sosiaalisiin ja historiallisiin olosuhteisiin, joissa se kehittyy. Sen pitäisi myös liittyä siellä asuvien ihmisten pyrkimyksiin. Hän on vapautuksen sosiaalipsykologian luoja.
Some figure

Muita tärkeitä hahmoja

 • Stanley Milgram: Suoritti eettisesti kyseenalaisia testejä. Tunnetuin on hänen kokeilunsa kuuliaisuudesta auktoriteettia kohtaan. Siinä yksi osallistuja antoi sähköiskuja toiselle auktoriteetin läsnäollessa. Pienen maailman kokeilu on myös hänen; tätä kutsutaan myös kuudeksi erottavaksi askeleeksi.
 • Serge Moskovici: Opiskeli sosiaalisia representaatioita. Tämä on tapa, jolla tietoa muodostetaan uudelleen ryhmien ottaessa sitä käyttöön, vääristäen sitä sen alkuperäisestä muodosta. Serge tunnetaan myös tutkimuksistaan vähemmistöjen vaikutuksista.
 • Philip Zimbardo: Tunnettu parhaiten Stanfordin vankilakokeilun johtamisesta. Tässä kokeessa hän jakoi oppilaita kahteen ryhmään – vanginvartijoihin ja vankeihin. Tämän jälkeen hän asetti heidät yliopiston kellarissa olevaan mallivankilaan. Kokeilusta pääteltiin, että tilanne vaikutti osallistujien käyttäytymiseen heidän oman persoonallisuutensa sijasta.
 • Albert Bandura: Osoitti, että väkivalta mediassa rohkaisee aggressiivista käyttäytymistä niissä, jotka katsovat sitä. Hän teki kokeilun, jossa malli suoritti aggressiivisen käyttäytymisen nukessa, jota lapset puolestaan ​​jäljittelivät. Tätä kutsutaan Bobo-nukke -kokeeksi. Bandura on myös minäpystyvyyden teorian luoja.

Yhteenveto

Kuten näemme, sosiaalipsykologia keskittyy sosiaaliseen käyttäytymiseemme. Tämä on suuri tuntematon ulkopuolisille, ja on yksi yllättävimmistä asioista niille, jotka päättävät opiskella psykologiaa. Tämä johtuu siitä, että aliarvioimme usein muiden ihmisten suoraa tai epäsuoraa valtaa meihin. Tässä mielessä haluamme nähdä itsemme täysin itsenäisinä, kykeneväisinä toimimaan ja tuntemaan miten haluamme, ilman että ympäristömme vaikuttaa meihin liikaa.

Mutta nämä sosiaalisen psykologian tutkimukset ovat osoittaneet meille, että tämä ei pidä lainkaan paikkansa. Siksi ne ovatkin niin kiinnostavia, ja sen vuoksi tämä psykologian ala voi rikastuttaa meitä niin paljon löydöillään.

Lähteet

Allport, GW (1985). The Historical Background of Social Psychology.

G. Lindzey & E. Aronson (Eds.). The Handbook of Social Psychology. New York: McGraw Hill.

Amossy, R., Herschberg Pierrot, A. (2001). Stereotypes and Clichés. Buenos Aires.

Eudeba. Dovidio, JF, Hewstone, M., Glick, P. and Esses, VM (2010) «Prejudice, Stereotyping and Siscrimination: Theoretical and Empirical overview».

Dovidio, JF, Hewstone, M., Glick, P., and Esses, VM (eds.) The SAGE handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination. London: SAGE Publications Ltd.

Gergen, K. J. (1973). Social psychology as history. Journal of Personality and Social Psychology, 26, 309-320.

Ginges, J. and Atran, S. (2014) “Sacred values ​​and Cultural conflict”,

Gelfand, MJ, Chiu, CY, and Hong, YY (eds.) Advances in Culture and Psychology. New York: Oxford University Press, pp. 273-301.

Moscovici, S. & Markova, I. (2006). The making of modern social psychology. Cambridge, UK: Polity Press.

Taylor, D., Moghaddam, F. (1994). «Social Identity Theory». Theories of Intergroup Relations: International Social Psychological Perspectives (2nd edition). Westport, CT: Praeger Publishers. pp. 80-91.

 


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Allport, G. W. (1985). The historical background of social psychology. En G. Lindzey & E. Aronson (Eds.). The handbook of social psychology. New York: McGraw Hill.
 • Amossy, R., Herschberg Pierrot, A. (2001). Estereotipos y clichés. Buenos Aires: Eudeba.
 • Dovidio, J. F., Hewstone, M., Glick, P. y Esses, V. M. (2010) «Prejudice, stereotyping and discrimination: Theoretical and empirical overview», en Dovidio, J. F., Hewstone, M., Glick, P., y Esses, V. M. (eds.) The SAGE handbook of prejudice, stereotyping and discrimination. London: SAGE Publications Ltd.
 • Gergen, K. J. (1973). Social psychology as history. Journal of Personality and Social Psychology, 26, 309-320.
 • Ginges, J. y Atran, S. (2014) «Sacred values and cultural conflict», en Gelfand, M. J., Chiu, C. Y., y Hong, Y. Y. (eds.) Advances in Culture and Psychology. New York: Oxford University Press, pp. 273-301.
 • Moscovici, S. & Markova, I. (2006). The making of modern social psychology. Cambridge, UK: Polity Press.
 • Taylor, D., Moghaddam, F. (1994). «Social Identity Theory». Theories of Intergroup Relations: International Social Psychological Perspectives (2nd edición). Westport, CT: Praeger Publishers. pp. 80-91.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.