Logo image
Logo image

Psykologien eettiset periaatteet APA:n mukaan

3 minuuttia
APA:n eettiset periaatteet ovat viitekehys, jota ammattilaiset käyttävät kaikkialla maailmassa. Se on erittäin hyödyllinen ohjeistus, joka sekä pitää psykologit vastuullisina että suojelee heitä.
Psykologien eettiset periaatteet APA:n mukaan
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Eettiset periaatteet ovat tärkeitä psykologin ammatissa. Ne ovat tärkeitä heidän kehittämiensä interventioiden kannalta. Tarkemmin sanottuna niihin liittyy rajojen asettaminen.

Eri organisaatiot ovat rakentaneet periaatteita ja tyhjentäviä selityksiä ohjaamaan psykologin ammatillista toimintaa. Yksi niistä on American Psychological Association (APA), jota tutkimme tänään.

Aluksi määrittelemme psykologisen etiikan. Seuraavaksi puhumme siitä, mitkä ovat psykologien eettiset periaatteet yleismaailmallisesta näkökulmasta. Lopuksi tarkastelemme APA:n muotoilemia periaatteita.

“Ihmisen eettisen käyttäytymisen tulee perustua tehokkaasti sympatiaan, koulutukseen sekä sosiaalisiin siteisiin ja tarpeisiin.”

-Albert Einstein-

Some figure

Psykologinen etiikka

Oxford English Dictionaryn mukaan etiikka määritellään “moraalisiksi periaatteiksi, jotka ohjaavat henkilön käyttäytymistä tai toiminnan suorittamista”.

Psykologinen etiikka on etiikkaa, jota sovelletaan psykologian alaan. Psykologien periaatteet liittyvät ammatti- tai tiedeyhteisön tekemiin päätöksiin, jotka koskevat asiakkaiden ohjaamista siihen liittyen, kuinka näiden tulisi käyttäytyä. Psykologisen etiikan tavoitteena on taata asiakkaiden ja ammattilaisten itsensä hyvinvointi ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Lisäksi psykologisen etiikan tavoitteena on dilemmojen tutkiminen. Esimerkiksi sellaisten, jotka voivat syntyä ammattilaisen ja potilaan tai asiakkaan välisestä suhteesta. Tätä varten on rakennettu erilaisia periaatteita. Jotkut ovat yleismaailmallisia ja toiset ovat kullekin maalle ominaisia tai jokaiseen yksittäiseen kontekstiin mukautettuja.

Yleismaailmallinen julistus psykologien eettisistä periaatteista

Psykologian tieteellinen ja akateeminen yhteisö on luonut koodeja, jotka ohjaavat psykologin ammatillista toimintaa ja selittävät ammatin periaatteet ja normit. He korostavat seuraavaa:

 • Arvot
 • Identiteetti
 • Viestintä
 • Erilaistuminen
 • Päätöksenteko
 • Ohjaus
 • Suojaus

Yleinen maailmanlaajuinen viitekehys on luotu oppaaksi psykologian ammattilaisille. Sen hyväksyivät International Union of Psychological Science ja International Association of Applied Psychology -järjestöjen hallitukset.

Lausunto eettisistä periaatteista

Tässä julistuksessa on kuvaus arvosarjaan liittyvistä eettisistä periaatteista. Tämän kehyksen rakentamisen tavoitteet ovat:

 • Tarjota yleinen standardi, jonka avulla psykologinen yhteisö voi arvioida eettisiä sääntöjä ja ammatin edistymistä.
 • Hyväksyä joukko moraalisia periaatteita maailmanlaajuisesti.
 • Tarjota eettinen viitekehys psykologisen yhteisön eri edustajille.
 • Ottaa käyttöön yhteinen perusta epäeettisen toiminnan arvioimiseksi.

Katsotaanpa joitakin tämän lausunnon periaatteita.

 • Ihmisarvon kunnioittaminen. Tämä tarkoittaa jokaisen ihmisen arvon tunnustamista heidän eroistaan riippumatta. Siinä otetaan huomioon tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, monimuotoisuuden kunnioittaminen ja luottamuksellisuuden suojelu. Tässä mielessä oikeus vapaaseen ja tietoon perustuvaan suostumukseen on taattu.
 • Asiantuntevaa huolta muiden hyvinvoinnista. Tämä tarkoittaa työtä muiden hyväksi. Näin mahdolliset vahingot minimoidaan. Se tarkoittaa tietojen ja taitojen tiukkaa soveltamista kontekstin mukaan. Lisäksi se varmistaa, että luodut suhteet ovat sopusoinnussa hyötyjen ja toisaalta haittojen vähentämisen kanssa.
 • Rehellisyys. Tämä liittyy rehelliseen ja täsmälliseen viestintään. Esimerkiksi mahdollisten harhojen, useiden ihmissuhteiden tai muiden eturistiriitojen tunnistaminen ja hallitseminen, jotka voivat vahingoittaa asiakasta, psykologia tai heidän välistään suhdetta. Lisäksi tämä periaate liittyy luottamuksellisuuteen, totuudenmukaisuuteen ja hyväksikäytön kieltämiseen.
 • Ammatillinen ja tieteellinen vastuu yhteiskuntaa kohtaan. Tämä on sopusoinnussa käyttäytymistietoisuuden kanssa sekä ihmisten ja eettisten normien ymmärtämisessä.

Some figure

Psykologien eettiset periaatteet APA:n mukaan

American Psychological Association (APA) loi eettiset säännöt, jotka tulivat voimaan kesäkuussa 2003. Se hyväksyi bioetiikan ehdottamat yleiset periaatteet. Katsotaanpa niitä.

 • Hyväntekeväisyys ja ei-haitallisuus. Psykologien on pyrittävä tekemään positiivinen lisäys tiimiin, johon he ovat integroituneet, riippumatta siitä, missä he ovat yrityksen tai laitoksen tikkailla.
 • Uskollisuus ja vastuullisuus. Heidän on luotava luottamussuhteet niihin, joiden kanssa he työskentelevät. Lisäksi heidän tulee noudattaa ammatillisia toimintatapoja, hyväksyä vastuu ja käsitellä eturistiriitoja asianmukaisesti.
 • Rehellisyys. Tämä edistää tarkkuutta, rehellisyyttä ja totuudenmukaisuutta tieteessä, opetuksessa ja psykologian harjoittamisessa ilman, että tarkoituksellisesti kavalletaan, huijataan tai osallistutaan mihinkään petolliseen toimintaan.
 • Oikeudenmukaisuus. Psykologien on tunnustettava tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden merkitys niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa he työskentelevät. Lisäksi heidän tulee palveluissaan olla järkeviä, jättää ennakkoluulonsa syrjään ja tunnistaa osaamisensa rajat.
 • Ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen. Heidän on tunnustettava ja oltava tietoisia siitä, että heidän kanssaan työskentelevien ihmisten suojelu ja hyvinvointi taataan. Tätä varten heidän tulee kunnioittaa kaikkia kulttuuria, yksilöitä, rooleja, ikää, sukupuolta, sukupuoli-identiteettiä, rotua, kansallisuutta, uskontoa, kieltä, seksuaalista suuntautumista, vammaisuutta ja sosioekonomista asemaa koskevia eroja.

Maailmanlaajuiset ohjeet

Carmen Del Río Sánchezin kirjan Guia de ética profesional en psicología clinica (“Kliinisen psykologian ammattietiikkaopas”, ei suomennettu) mukaan APA-koodin ehdottamat periaatteet ovat tärkeitä kaikkialla maailmassa. Ne toimivat oppaana kaikille psykologian ammattilaisille.

Lisäksi eri maiden psykologien oppilaitokset ja yhdistykset ottavat APA-koodin huomioon omien koodiensa rakentamisessa. Se on loistava viitekehys psykologeille kun he oppivat kuinka olla hyviä ammattilaisia.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


American Psychological Association. Ethical Pinciples of Psychologist and Code of Conduct Recuperado de: https://www.apa.org/ethics/code/, el 3 de mayo de 2020.

Del Río Sánchez, C. (2018). Guía de ética profesional en psicología clínica. Madrid: Ediciones Pirámide.

Ética psicológica. Declaración universal de principios éticos para psicólogas y psicólogos. Recuperado de: http://www.eticapsicologica.org/index.php/documentos/lineamientos/item/33-declaracion-universal-de-principios-eticos-para-psicologas-y-psicologos, el 3 de mayo de 2020.

 


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.