Logo image
Logo image

Grafologia: mitä käsialasi kertoo?

3 minuuttia
Grafologia: mitä käsialasi kertoo?
Viimeisin päivitys: 05 lokakuuta, 2017

Grafologia tarkoittaa tekniikkaa, jota käytetään psykologisten ominaisuuksien tutkimuksessa. Keinona käytetään käsialan muotojen ja viivojen analysointia. Henkilön käsialanäytteitä ja allekirjoituksia analysoidaan sattumanvaraisesti, ja asiantuntijat voivat tällä tavoin saada tietoa persoonallisuuden ominaisuuksista tai henkilön tunne-elämän tilasta kirjoitushetkellä. Grafologiaa sovelletaan myös kirjoitettujen dokumenttien alkuperän tunnistamiseksi.

Meillä kaikilla on erityislaatuinen kirjoitustapamme. Kirjoittamamme teksti on selvästi erotettavissa toisten ihmisten kirjoittamista teksteistä. Meidän käsialallamme on aitoja, yksilöllisiä ominaisuuksia. Se on aivan kuin sormenjälkemmekin: on lähes mahdotonta, että kahden henkilön ominaisuudet vastaisivat täysin toisiaan.

Vaikka haluaisimme tarkoituksella muuttaa käsialaamme, meidän on vaikea kätkeä niitä linjoja, jotka ovat meille luonteenomaisia. Tämän takia grafologia on erittäin hyödyllinen väline esim. eri rikosten alkuperää selvitettäessä. Käsialamme paljastaa myös tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksiamme, joita asiantuntijat voivat sen välityksellä tutkia.

Some figure

Havainnoitavat ominaisuudet

Grafologia keskittyy 8 ominaispiirteeseen, joiden kautta voidaan saada selville monenlaista tietoa yksilöstä:

 • Koko: minäkuva ja itsetunto
 • Kirjainten kaltevuus: tunne-elämän tasapaino, aloitekyky, kapasiteetti asioiden reflektointiin, ja taipumus joko intuition tai logiikan käyttöön
 • Muoto: henkilön kulttuurisidonnaisuuden ja intellektuaalisuuden taso, sekä estetiikan taju
 • Painallusvoima: elinvoima ja terveys
 • Nopeus: mielen ketteryys, ÄO
 • Linjojen suunta: tunne-elämän tila
 • Yhdistetyt tai erilliset kirjaimet: kommunikaatio, tunne-elämän tasapaino, tapa luoda yhteyksiä toisiin
 • I:n pisteet: huomiokyky ja tarkkuus

Tästä yksityiskohtaisesta käsialan ominaisuuksien analysoinnista johtuen grafologien on mahdollista luoda yksilön profiili. Lisäksi he huomioivat muita aspekteja, kuten isojen alkukirjainten, marginaalien ja allekirjoituksen luonteen.

Käsialan paljastamat luonteenpiirteet

Henkilökohtaisten ominaisuuksien analyysi perustuu projektiivisiin tekniikoihin, joiden olettamuksena on, että käsialamme ilmentävät tiedostamattomia aspekteja käyttäytymisessämme. Esimerkiksi tutustuttaessa Big Five -teoriaan erityyppisistä käsialoista voidaan löytää viittauksia näihin viiteen eri persoonallisuuden piirteeseen.

 • Avoimuus uusille kokemuksille: Tämä piirre viittaa luovuuteen ja joustavuuteen. Epäjärjestelmällisyys ja epäsuhtaisuus käsialassa, erittäin kovalla painalluksella, sekä nopea ja lisääntyvä tempo voivat kaikki viitata tähän piirteeseen.
 • Vastuuntuntoisuus: Tämä piirre viittaa korkeaan kompromissin tasoon, kurinalaisuuteen, täsmällisyyteen ja pohdiskeluun. Tähän piirteeseen viittaava käsiala on selkeää, sopusuhtaista, järjestelmällistä ja keskikokoisin kirjaimin kirjoitettua.
 • Ekstroversio/Introversio: Erittäin ekstrovertit ihmiset ovat sosiaalisia, puheliaita ja itsevarmoja. Tälle piirteelle luonteenomainen käsiala on selkein, suurin, lisääntyvin ja yhdistetyin kirjaimin kirjoitettua. Vastakohtaisesti introverttien käsialalla on taipumus olla keskittynyttä, pientä, yksinkertaista painoasultaan, hidasta ja kevyesti painettua.
 • Ystävällisyys: Yksilö on kunnioittava, suvaitseva and rauhallinen. Yleisesti ottaen tämän piirteen omaavan yksilön käsiala on selkeää, helposti luettavaa, järjestelmällistä, suurikirjaimista, keskimääräisesti painettua ja hitaasti lisääntyvää.
 • Tunne-elämän tasapaino: Tällä piirteellä varustettu yksilö käsittelee ongelmia rauhallisesti ja päättäväisesti. Tunne-elämältään tasapainoiseen yksilöön viittaava käsiala on järjestelmällistä, suppeaa, kulmikasta, hidasta, suoraa, kovin painalluksin ja koossapysyvän kuluman kanssa kirjoitettua.
On kuitenkin pidettävä mielessä, että vaikka onkin olemassa joitakin linjauksia tämän analyysin suorittamiseen, ainoastaan asiantuntijat voivat tehdä niistä lopullisia havaintoja.
Some figure

Allekirjoitus ja alkukirjaimet grafologiassa

Allekirjoitus on henkilökohtainen ja jäljentämätön. Siihen kuuluu piirteitä, joita on hyvin vaikea täysin plagioida. Allekirjoituksemme on identiteettimme sinetti. Asiantuntijoiden mukaan sen avulla voidaan saada paljon tietoa henkilön persoonallisuudesta. Sillä tosiasialla, että me emme valitse allekirjoitustamme sata prosenttisen tietoisuuden varassa, saattaa olla jotakin tekemistä muutamien sellaisten elementtien kanssa, jotka viestittävät yksityiskohtia persoonastamme.

Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista allekirjoituksia analysoitaessa on niiden helppolukuisuus. Mikäli se on helposti, täydellä selkeydellä luettavissa, se antaa viitteitä henkilöstä, jolla on selkeät tavoitteet sekä hyvä itsetunto, joka on vastuuntuntoinen ja tasapainoinen. Mikäli allekirjoitusta on vaikea lukea, se saattaa viitata ahdistuneisuuteen, kärsimättömyyteen tai vastuun väistelemiseen. 

Some figure

Allekirjoitukset, joita ei voida lainkaan tulkita, viittaavat henkilöön jolla on vaikeuksia auktoriteetteihin suhtautumisen kanssa ja jotka ovat hämmentyneitä omien tekojensa suhteen. On myös merkityksellistä, kuinka nopeasti he tuon allekirjoituksen kirjoittavat. Nopea allekirjoitus saattaa merkitä, että henkilö ei siedä odottamista, on kärsimätön, ja haluaa saada asiat nopeasti päätökseen. Hitaampi allekirjoitus on ominaisempi pohdiskelevalle henkilölle.

Grafologia ja sen erilaiset sovellutukset

Tämä koulukunta voi olla hyödyllinen monilla eri ammattialoilla. Psykologian kentällä se on työkalu, joka muiden välineiden ohessa voi auttaa yksilön psykologisen profiilin luomisessa. Lääketieteessä sitä voidaan käyttää jonkin neurologisen patologian, kuten Alzheimerin taudin, tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa.

Sitä voidaan myös hyödyntää koulutuksen kentällä. Eri oppimisvaikeuksia, kuten lukihäiriötä, voidaan havainnoida käsiala-analyysin avulla. Oikeustieteellisellä kentällä siitä voi olla suuri hyöty itsemurhaviestien analysoimisessa, rikoksentekijöiden tunnistamisessa sekä väkivaltaisten tai epäilyttävien piirteiden havainnoinnissa.

Grafologiaa hyödynnetään enenevässä määrin. Tuomareiden taholta on kysyntää yhä useammille asiantuntijalausunnoille persoonallisuuden piirteiden tai mahdollisten aggressiivisten ja väkivaltaisten taipumusten esiin tuomiseksi.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.