Kokevatko naiset ja miehet tunteet samalla tavalla?

26.5.2018

Luettuasi tämän artikkelin otsikon ajattelit ehkä asiaa omalta kannaltasi ja huomasit, että naisten ja miesten välillä on monia eroja siinä, miten he toimivat. Olennaista ei ole suinkaan se, kuinka naiset ja miehet ilmaisevat tunteitaan vaan se, kokevatko naiset ja miehet tunteet samalla tavalla.

Amerikkalaisen Washingtonin yliopiston psykologian emeritusprofessorin John M. Gottmanin tekemät tutkimukset osoittavat, että naiset ja miehet kokevat hyvin samanlaisia tunteita, vaikka he ilmaisevat niitä eri tavoin. Brittiläinen psykologian professori Simon Baron-Cohen Cambridgen yliopistosta havaitsi tekemissään tutkimuksissa, että naisten ja miesten aivot eroavat toisistaan rakenteeltaan.

Naisten ja miesten aivot

Naisten aivot on koodattu tuntemaan empatiaaSitä vastoin miesten aivot ovat muovautuneet ymmärtämään ja rakentamaan järjestelmiä. Sukupuolien väliset erot tulevat yhä selvemmin esille sitä mukaa kun lapset kasvavat. Tämä ilmenee erityisesti nuoruusiässä, jolloin testosteronitaso kasvaa ja saa aikaan lisää eroja sukupuolten välillä.

Naisten aivot ovat valmistautuneet havaitsemaan mielentiloja ja mielialoja. Miesten aivot havaitsevat naisia paremmin rakenteita ja järjestelmiä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että miehet eivät ymmärtäisi ihmisten tunteita tai että naiset eivät kykenisi rakentelemaan järjestelmiä. Se tarkoittaa vaan sitä, että miehet ja naiset ovat valmiimpia tiettyihin toimintoihin. Yleensä ottaen kuka tahansa tarvitsee enemmän tietoista ponnistelua tehdäkseen jotakin, mitä hän ei ole niin altis tekemään.

mies ja nainen selin, kummallakin kengät kädessä

Voiko tunteiden ilmaisemista oppia?

Perimällä ja ympäristöllä on lähes yhtä paljon vaikutusta meidän käytökseemme. Aivomme ovat valmiit havainnoimaan tietynlaisia ärsykkeitä, mutta myös elinympäristömme altistaa meidät joillekin asioille muita enemmän.

Esi-isämme ovat jättäneet merkkinsä meihin ja kaikkiin tuleviin sukupolviin. Useimmissa yhteiskunnissa miehen piti mennä metsästämään ruokaa ja työskennellä perheensä hyväksi. Vaikka mies ehkä tunsikin tuskaa lähtiessään, hänen piti peittää tunteensa. Hänen piti myös osoittaa maskuliinista rooliaan ryhmässä.

Amerikkalainen antropologi Helen E. Fisher toteaa, että naisten piti sitä vastoin jäädä kotiin ja huolehtia lapsistaan. Siten heidän empatiansa kehittyi enemmän. Naisten täytyi pystyä havainnoimaan tehokkaasti voidakseen käsittää nopeasti lastensa ja perheensä tarpeet.

Naisten ja miesten aivot ovat rakentuneet tällä tavalla, ei niinkään tunteiden tuntemisen vaikutuksesta, vaan niiden ilmaisemisen ansiosta. Nykyään monet asiat ovat toisin, mutta joissakin osissa maailmaa asiat eivät ole muuttuneet niin paljon. Olemme saaneet huomata, että on nähty vaivaa opetusjärjestelmän muuttamiseksi, jotta voitaisiin varmistaa tasapuolisemmat mahdollisuudet sekä tytöille että pojille. Yhä useammille lapsille opetetaan nykyisin tunteiden ilmaisemista ja tunneälyä pidetään hyvin tärkeänä ominaisuutena nuorissa.

kokevatko naiset ja miehet tunteet samalla lailla

Naisilla ja miehillä on enemmän eroja tunteiden ilmaisemisessa kuin niiden tuntemisessa

Voimme tehdä tämän perusteella sen johtopäätöksen, että vaikka naisten ja miesten aivoissa on joitakin eroavaisuuksia, jyrkimmät sukupuolten väliset eroavaisuudet vallitsevat siinä kuinka ilmaisemme tunteita, ei niinkään tavassa jolla tunnemme niitä.

Voimme todeta, että on olemassa sukupuolten välisiä eroja, mutta eroja tulee aina olemaan jopa enemmän kunkin ryhmän sisällä. Havaitsemme vielä enemmän naisten keskinäisiä eroja samoin kuin miesten keskinäisiä eroja siinä, mitä tulee tunteiden tuntemiseen ja niiden ilmaisemiseen.

Meillä on aikuisina hyvin tärkeä rooli kasvatuksessa. Meidän aikuisten vastuulla on taata yhtäläiset mahdollisuudet sekä tytöille että pojille. Meidän pitää ottaa kunkin lapsen potentiaali huomioon eikä käyttää eroja sukupuolistereotypioiden korostamiseen ja niitä koskevien ennakkoluulojen oikeuttamiseen.

Tavoitteenamme on, että naiset ja miehet kykenisivät tuntemaan ja ilmaisemaan tunteita samalla tavalla. Voisimme hyvinkin luopua siitä käsityksestä, että tunteiden ilmaisematta jättäminen tarkoittaa sitä että olemme vahvoja. Kyky ilmaista tunteita tekee meistä inhimillisiä riippumatta siitä, olemmeko naisia vai miehiä.