Logo image
Logo image

Kognitiivisen ja affektiivisen empatian testi

4 minuuttia
Kognitiivisen ja affektiivisen empatian testi on sekä hyödyllinen että mielenkiintoinen resurssi. Sen tarkoituksena on arvioida missä määrin yhdistymme ja tunnemme muiden tuntemia tunteita, ja missä määrin pystymme ymmärtämään näitä tunteita.
Kognitiivisen ja affektiivisen empatian testi
Kirjoittanut Valeria Sabater
Viimeisin päivitys: 10 joulukuuta, 2021

Espanjalaisten tutkijoiden I. Fernández Pinton, B. López-Pérezin ja F. José García Abadin luoma kognitiivisen ja affektiivisen empatian testi (TECA, esp. Test de psicología de Empatía Cognitiva y Afectiva) on samalla sekä hyvin kokonaisvaltainen että helposti sovellettava instrumentti. Sen julkaisemisen jälkeen vuonna 2008 tätä testiä on pidetty erittäin pätevänä ja luotettavana resurssina empatian eri ulottuvuuksien arvioimiseksi kahdesta sitä määrittelevästä komponentista: kognitiivisesta alueesta ja affektiivisesta alueesta.

Hieman yli vuosi sitten julkaistiin mielenkiintoinen kirja nimeltään The Empathy Effect. Siinä Harvardin yliopiston professori ja Massachusettsin yleissairaalan empatiaohjelman johtaja Helen Riess analysoi tämän ulottuvuuden puuttumista lääketieteen alalla ja järjestöllisellä tasolla.

Kirjassaan Riess toteaa, että monet niistä lääkäreistä, hoitajista ja muista ammattilaisista, joiden vastuulla on muiden ihmisten terveys ja hyvinvointi, epäonnistuvat edelleen tässä ihmiselle hyvin perustavanlaatuisessa piirteessä.

Ihminen voi olla poikkeuksellisen taitava ja tehokas työssään. Hänellä voi olla lukuisia tutkimuksia, korkea älykkyysosamäärä ja tärkeä johtotehtävä. Mutta jos tämä ihminen ei hallitse empatiakykyä, syntyy tyhjiö. Se on murtuma, joka heikentää ihmisen kykyä ylläpitää empaattista viestintää, ymmärtää toisiaan ja päästä yhteisymmärrykseen, luoda liittoutumia ja yhteyksiä, ja joka lopulta johtaa riittävään emotionaaliseen älykkyyteen.

Siksi sellaisista resursseista, jotka auttavat meitä mittaamaan tämän ulottuvuuden eri piirteitä, voi olla suurta apua. Toisaalta meillä on myös mahdollisuus hyödyntää näitä resursseja niinkin tärkeillä osa-alueilla kuin sosiaalisella, järjestöllisellä ja kliinisellä tasolla.

Samoin näiden resurssien, kuten kognitiivisen ja affektiivisen empatian testin avulla voimme kasvattaa ihmisten tietoisuutta omista empaattisista rajoituksistaan ​​ja ottaa vastuuta tämän piirteen parantamiseksi.

“Jos emotionaaliset kykysi eivät ole päteviä, jos et ole tietoinen itsestäsi, jos et kykene käsittelemään ahdistavia tunteita ja jos sinulla ei ole empatiaa etkä kykene ylläpitämään todellisia ihmissuhteita, riippumatta siitä kuinka älykäs olet, et tule pääsemään pitkälle.”

– Daniel Goleman –

Some figure

Kognitiivisen ja affektiivisen empatian testi: käyttötarkoitus, ominaisuudet ja luotettavuus

Kognitiivisen ja affektiivisen empatian testi on kehitetty erityistä päämäärää varten. Ensinnäkin, sen tarkoituksena oli luoda tarkka ja yksinkertainen työkalu, jota voidaan soveltaa useilla eri osa-alueilla. Toisena päämääränä testin tarkoituksena oli luoda kyselylomake, joka pystyisi tarjoamaan meille kokonaisvaltaisen arvion testin kohteena olevan henkilön empatiasta.

Siksi tämän testin tarkoituksena ei ole mikään muu kuin empaattisen kyvyn mittaaminen kognitiivisen ja affektiivisen lähestymistavan kautta. Testin luojat, espanjalaiset tutkijat I. Fernández Pinto, B. López-Pérez ja F. José García Abad (2008) katsoivat puolestaan, että empatia on perustavanlaatuinen ilmiö ihmisen käyttäytymistä tutkittaessa. Siksi tämän resurssin käyttö on yhtä välttämätöntä kuin se on mielenkiintoistakin.

Katsotaanpa alta hieman lisätietoja tästä mielenkiintoisesta testistä.

Millaisiin aloihin sitä voidaan soveltaa?

Kognitiivisen ja affektiivisen empatian testi voidaan suorittaa kaikille yli 16-vuotiaille henkilöille. Voimme siis hyödyntää tätä resurssia koulutuksen osa-alueella, mutta tämä testi kehitettiin sillä ajatuksella, että se osoittautuisi hyödylliseksi instrumentiksi kolmessa erityisessä skenaariossa. Nämä skenaariot ovat seuraavat:

  • Kliininen ala: Arvioi empatian suhdetta psykologisissa häiriöissä sekä rikollisten että rikollisen käyttäytymisen suhteen.
  • Sosiaalinen ala: Tässä skenaariossa kognitiivisen ja affektiivisen empatian testi on erittäin mielenkiintoinen, sillä se auttaa ymmärtämään paremmin muun muassa ihmisen prososiaalista käyttäytymistä, moraalista käyttäytymistä ja aggressiivisuutta.
  • Järjestöllinen ala: Kuten olemme jo useaan otteeseen otaksuneet, empatia on edelleen avainasemassa silloin, kun haluamme luoda parempaa työilmapiiriä, parantaa työympäristöä, vähentää stressiä kuin optimoida viestintää tai parantaa tuottavuutta.

Kognitiivisen ja affektiivisen empatian testin neljä asteikkoa

Kognitiivisen ja affektiivisen empatian testi koostuu 33 eri kohdasta (tai kysymyksestä), joissa käytetään niin sanottua likert-tyyppistä vastaustyyliä, eli toisin sanoen testin kohteena olevan henkilön on valittava vastausten joukosta yksi seuraavista vaihtoehdoista: täysin samaa mieltä, samaa mieltä, en osaa sanoa, eri mieltä tai täysin eri mieltä. On myös huomattava, että tämä testi tuo esille ajatuksen empatian kahden peruskomponentin arvioimiseksi. Nämä empatian kaksi peruskomponenttia ovat testin nimenkin mukaisesti seuraavat:

Toisaalta taas näiden kahden alueen arvioimiseksi, kognitiivisen ja affektiivisen empatian testi on jaettu neljään asteikkoon:

  • Perspektiivien omaksuminen: Kognitiivinen kyky, joka meillä on käytössämme; kyky ymmärtää muiden ihmisten näkemyksiä, ajatuksia ja näkökulmia.
  • Emotionaalinen ymmärrys: Viittaa siihen kykyyn, jonka avulla meillä on mahdollisuus yhdistyä niihin tunteisiin, vaikutelmiin ja tarkoitusperiin, joita ympärillämme olevilla ihmisillä voi olla.
  • Empaattinen stressi: Tämä ulottuvuus viittaa kykyymme virittäytyä muiden ihmisten negatiivisiin tunteisiin.
  • Empaattinen ilo: Tämä on empaattisen stressin vastakohta, sillä empaattinen ilo viittaa kykyymme ymmärtää ja havaita ympärillämme olevien ihmisten positiivisia tunteita.
Some figure

Onko kognitiivisen ja affektiivisen empatian testi luotettava?

Kognitiivisen ja affektiivisen empatian testin luojat I. Fernández Pinto, B. López-Pérez ja F. José García Abad (2008) ovat onnistuneet luomaan pätevän, luotettavan ja hyvin yksinkertaisen testin, jonka soveltaminen on helppoa, sillä itse asiassa sen tekemiseen ei mene kuin hieman yli 10 minuuttia. Testin skaalaus perustuu prosenttipisteisiin, jotka on saatu yleisestä ja laajasta aikuisten miesten ja naisten otoksesta.

Kognitiivisen ja affektiivisen empatian testiä voidaan pitää erittäin luotettavana ja hyödyllisenä instrumenttina yli 16-vuotiaiden ihmisten arvioinnissa. Lisäksi tämä testi on erinomainen ja monipuolinen resurssi minkä tahansa yrityksen, työkeskuksen, terveyskeskuksen tai sosiaalisen organisaation käyttöön. Empatia onkin juuri sellainen ulottuvuus, jota meidän kaikkien tulisi ymmärtää ja parantaa paljon enemmän, ja tässä tietysti tämä kognitiivisen ja affektiivisen empatian testi voi meitä auttaa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • López, B.; Fernández-Pinto, I.; Abad, F.J. (2008). Test de empatía cognitiva y afectiva. Madrid: TEA Ediciones

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.