Erinomaiset vanhemmat innostavat lapsiansa

16.9.2017

On olemassa hyviä vanhempia ja erinomaisia vanhempia. Lapsia voidaan kasvattaa hyvin erilaisin metodein. Lapsiakin on aivan yhtä monenlaisia ja -värisiä kuin maailmassa on vanhempia. Suurin osa vanhemmista haluaa lastensa parasta. He rakastavat lapsiaan ja haluavat tehdä heidät onnellisiksi. Sen tähden he asettavat myös sääntöjä ja rajoja, jotka auttavat rakentamaan kotiin ainutlaatuisen järjestyksen.

Sääntöjen ja rajojen tulee olla selkeitä, suoraviivaisia ja vakaita. Lisäksi, niitä täytyy tarkistaa ja mukauttaa tarpeen mukaan. Ne luovat perustan jokaisen perheen yksilölliselle dynamiikalle. Perheen dynamiikka vaihtelee ja muuttaa muotoaan sen mukaan, minkälaista vaihetta perhe käy lävitse tietyllä hetkellä. Kaikkien näiden vaiheiden kautta valmistuu kunkin perheen psykoemotionaalisen kehityksen ”liemi”, joka maustuu tunteiden kirjolla ja pippurisilla, ennalta-arvaamattomilla tapahtumilla.

Hyvät vanhemmat ja erinomaiset vanhemmat

Augusto Cury, lääkäri, psykiatri, terapeutti ja kirjailija, on kirjoittanut kirjan nimeltään Nerokkaat vanhemmat, Hurmaavat opettajat (Brilliant Parents, Fascinating Teachers). Tämä kirja tarjoaa vinkkejä onnellisten, ennakoivien, varmojen ja älykkäiden lasten kasvattamiseen. Lisäksi hän analysoi hyvien vanhempien, kuin myös erinomaistenkin vanhempien, tapoja.

Lapset tarvitsevat vanhempia, jotka osaavat puhua heidän kieltään ja näkevät heidän sydämeensä.
Kiinnostuksen kohteena tulikärpäset

1. Hyvät vanhemmat antavat lahjoja, erinomaiset vanhemmat antavat itsensä

Hyvät vanhemmat täyttävät lastensa toiveet, mikäli heillä vain on siihen mahdollisuus. He ostavat heille vaatteita ja leluja, järjestävät kekkereitä heidän syntymäpäivänsä kunniaksi, matkustelevat heidän kanssaan jne. Erinomaiset vanhemmat antavat jotakin vielä suurempiarvoista, jotain mitä ei voi rahalla ostaa. He antavat itsensä, oman stoorinsa ja kokemuksensa. He jakavat ajatuksistaan, tunteistaan ja ajastaan. Tämä erinomaisten vanhempien elämäntapa ruokkii lasten itsetuntoa, tunneälykkyyttä, menetysten ja pettymysten sietokykyä, sekä puhumisen ja kuuntelemisen taitoa.

Rakastavan kielen tärkeys lasten kanssa

2. Hyvät vanhemmat ruokkivat lastensa kehoa, kun taas erinomaiset vanhemmat ruokkivat heidän persoonallisuuttaan

Hyvät vanhemmat ruokkivat lapsiaan, jotta he pysyisivät terveinä. Erinomaiset vanhemmat keskittävät huomionsa myös lastensa älykkyyden ja tunne-elämän ravitsemiseen. Psykoemotionaalisen kehityksen turvaamiseksi tarvitaan enemmän kuin loistava koulutus, hyvä taloudellinen asema tai erinomainen avioliitto. Lasten identiteetin perustana tulee olla tieto siitä, keitä he oikeastaan ovat ihmisinä, ei pelkästään siitä, mitä he omistavat. Tämä tapa, jonka erinomaiset vanhemmat hallitsevat, edistää lasten turvallisuuden tunnetta sekä johtamistaitojen, pohdiskelun, rohkeuden, optimismin, pelon hallinnan ja konfliktien ennaltaehkäisemisen kehittymistä heissä.

3. Hyvät vanhemmat korjaavat lastensa virheitä, kun taas erinomaiset vanhemmat opettavat heitä ajattelemaan itse

Kun vanhemmat oikaisevat lastensa virheitä ja toistavat samoja sanoja yhä uudestaan, ne menettävät merkityksensä. Seurauksena on vain vihamielisyyttä, turhautumista ja etääntymistä. Erinomaiset vanhemmat sen sijaan yllättävät lapsensa. He saavat lapsensa innostumaan. He houkuttelevat heidät pohdiskelemaan. Tällainen erinomaisten vanhempien harjoittama ajatusmalli ruokkii kehitystä lasten kriittisen tietoisuuden, taidon ajatella ennen kuin he toimivat, uskollisuuden, rehellisyyden, kyseenalaistamisen taidon ja sosiaalisen vastuullisuuden alueilla.

“Tunneälyn kehitys alkaa varhaislapsuudessa. Jokainen ajatustenvaihto lapsen ja vanhempien, opettajien ja toisten lasten kanssa, kantaa tunneviestejä.”

-Daniel Goleman-

Miettivä lapsi

4. Hyvät vanhemmat valmistavat lapsiaan vastaanottamaan kehuja, erinomaiset vanhemmat valmistelevat heitä kohtaamaan pettymyksiä

Hyvät vanhemmat valmistavat lapsiaan saavutuksiin, hyviin arvosanoihin, sekä menestykseen koulussa, työssä ja sosiaalisissa suhteissa. Erinomaiset vanhemmat tiedostavat, että epäonnistumisen kohtaaminen on paljon haasteellisempaa. Siispä he opettavat, ettei lasten tarvitse pelätä epäonnistumisia. Tämä erinomaisten vanhempien tapa auttaa lasten kehitystä motivaation, rohkeuden ja luovuuden, sekä heille tarjottujen mahdollisuuksien hyödyntämisen suhteen.

5. Hyvät vanhemmat juttelevat lastensa kanssa, kun taas erinomaiset vanhemmat kehittävät vuoropuhelua heidän kanssaan

Monet vanhemmat ovat kykenemättömiä vuoropuheluun lasten peloista, menetyksistä ja turhautumista. Vuoropuhelu pitää sisällään itseilmaisun, omista kokemuksista puhumisen, ja sydämen salaisuuksien jakamisen. Kaiken kaikkiaan, se tarkoittaa pintaa syvempää yhteyttä. Vuoropuhelun ylläpitämisen kautta erinomaiset vanhemmat auttavat edistämään lastensa yhteisvastuullisuuden, kumppanuuden, elämänilon, optimismin ja ihmissuhdetaitojen kehitystä.

6. Hyvät vanhemmat jakavat lapsille tietoa, erinomaiset vanhemmat kertovat heille tarinoita

Hyvät vanhemmat antavat lapsilleen tietoa, mutta he eivät kerro heille tarinoita, eivätkä pidä yllä vuoropuhelua heidän kanssaan. Lapset eivät niinkään kipeästi tarvitse auktoriteettihahmoa, rahaa tai valtaa, kuin he tarvitsevat aikaa vanhempiensa kanssa kuunnellen tunteiden täyttämiä tarinoita ja kokemuksia. Tähän he tarvitsevat erinomaisia vanhempia, jotka auttavat heitä kehittymään luoviksi, neuvokkaiksi, älykkäiksi, päättelykykyisiksi and ratkaisukeskeisiksi yksilöiksi.

Äidin ja lapsen tarinatuokio

7. Hyvät vanhemmat antavat lapsilleen mahdollisuuksia, erinomaiset vanhemmat eivät koskaan luovuta

Hyvät vanhemmat katsovat lastensa heikkouksia sormiensa läpi. Erinomaiset vanhemmat eivät luovuta, vaikka lapsi kävisikin läpi pettymyksiä, tekisi virheitä tai kärsisi henkisistä vaikeuksista. He uskovat lapseensa, näkevät hänessä asustavan potentiaalin, auttavat häntä kehittämään ideoita, kuitenkaan häntä alistamatta. He auttavat lastaan kehittymään elämää kunnioittavaksi, toivon täyttämäksi, motivoituneeksi, päämäärätietoiseksi, sekä itsensä kyseenalaistavaksi, vastustuksesta lannistumattomaksi yksilöksi.

Joskus vanhempien usko horjuu. He pettyvät itseensä. On ensiarvoisen tärkeää tiedostaa, että vaikka vanhemmuus tarkoittaakin suunnatonta vastuuta, silti olennaisinta on kiintymys ja terve maalaisjärki. Voimme opiskella kasvatusstrategioita, Piaget’n ja Vigotskyn teorioita, Freudin psykoanalyysiä, Gardnerin moniälykkyysteoriaa, ja Platonin filosofioita vuosikymmenten ajan. Mikäli emme kuitenkaan anna lapsillemme rakkautta, innosta ja auta heitä ajattelemaan, mikään tutkimus tai teoria ei ole käytäntöön sovellettavissa.

On kyse vaikuttamisesta lapsen emotionaaliseen ja rationaaliseen maailmankaikkeuteen. On kyse luovuudesta ja vilpittömyydestä ja heidän innostamisestaan.