Logo image
Logo image

Tunnetko ketään epäluuloisesta persoonallisuudesta kärsivää?

5 minuuttia
Tunnetko ketään epäluuloisesta persoonallisuudesta kärsivää?
Kirjoittanut Francisco Pérez
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Epäluuloinen persoonallisuus on persoonallisuushäiriö, jonka tärkein tunnusmerkki on yleinen epäluuloisuus ja epäluottamus muita kohtaan. Tästä kärsivä ihminen tulkitsee herkästi toisten kannustimet pahansuoviksi. Tavallisesti tämä malli tulee ilmi aikuisiällä, mutta jo aiemmin voi ilmetä merkkejä erilaisissa yhteyksissä. Epäluuloisen persoonallisuuden kanssa kamppailevat ihmiset olettavat toisten ihmisten käyttävän heitä hyväksi, vahingoittavan tai huiputtavan heitä, vaikka näitä ajatuksia tukemaan ei löytyisikään konkreettisia todisteita.

Epäluuloinen persoonallisuus johtaa ihmisen epäilemään muiden ihmisten punovan juonia häntä kohtaan, vaikka tälle ei olisi mitään todisteita. Heillä on lisäksi taipumusta uskoa että muut ihmiset voivat hyökätä heidän kimppuunsa tavalla tai toisella ilman varsinaista syytä. Tästä johtuen heidän asenteensa on jatkuvasti puolusteleva ja varauksellinen.

Maailma on vihamielinen paikka ja minun tulee puolustaa itseäni

Usein tästä persoonallisuushäiriöstä kärsivä ihminen kokee että häntä on vahingoittanut yksi tai useampi ihminen syvästi ja peruuttamattomasti, jopa kun tästä vahingosta ei ole todisteita, saati siitä oliko vahingonteko tarkoituksellista. Hänellä on perusteettomia epäilyksiä ystäviensä ja tuttaviensa uskollisuuden suhteen. Häiriöstä kärsiville maailma on turvaton ja uhkaava paikka olla.

Epäluuloisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivät ihmiset tarkkailevat läheistensä tekoja tarkoin ja koettavat löytää niiden taustalta vihamielisiä aikeita. Mikä tahansa heidän havaitsemansa rehellisyyden ja luotettavuuden loukkaaminen toimii heidän salattujen otaksumiensa tukena. Meistä jokaisella on jossain määrin vahvistamistaipumus tiettyjen todellisuuden osasten suhteen muihin ihmisiin verrattuna, mutta epäluuloisesta persoonallisuudesta kärsivien ihmisten taipumus on huomattavasti vahvempi.

Some figure

Tämän tyyppiset ihmiset yllättyvät kun ystävä osoittaa heille uskollisuutta, eivätkä pysty uskomaan sen olevan todella totta. Jos he joutuvat ongelmiin, he odottavat ystäviensä ja perheensä hyökkäävän heidän kimppuunsa tai jättävän heidät huomiotta. Jos he saavat apua, he olettavat tätä apua tarjonneella ihmisellä olevan taka-ajatuksia.

Epäluuloisen persoonallisuuden olennaisiin piirteisiin kuuluu kaava, joka muotoutuu yleisestä epäluuloisuudesta ja epäluottamuksesta muita kohtaan.

Vaikeat ihmissuhteet

Henkilöt jotka kärsivät tästä persoonallisuushäiriöstä ovat vastahakoisia pitämään yllä tai luomaan läheisiä suhteita muiden ihmisten kanssa, koska he pelkäävät että heidän jakamaansa tietoa voidaan käyttää heitä vastaan. He saattavat kieltäytyä vastaamasta henkilökohtaisiin kysymyksiin sanoen, että tieto ei kuulu kenellekään muulle. He havainnoivat viattomien kommenttien sanojen takaa salattuja merkityksiä, jotka ovat halventavia ja uhkaavia.

Epäluuloinen persoonallisuus on häiriö, jonka johdosta ihminen voi esimerkiksi tulkita kaupan työntekijän tekemän inhimillisen virheen tahalliseksi koetukseksi pettää häntä. Hän voi myös tulkita esimerkiksi työtoverinsa tekemän hauskan kommentin olevan suora ja ennalta harkittu hyökkäys. Lisäksi hänellä on usein tapana tulkita kehuja väärin tai hän saattaa tulkita avuntarjouksen kritiikkinä, joka on kohdistettu hänen tapaansa tehdä asioita. Toisaalta persoonallisuushäiriöstä kärsivä voi yhtälailla kokea että häntä auttava ihminen tekee sen ainoastaan koska ei pidä häntä kykeneväiseksi suoriutumaan tehtävästä.

Sinun on parempi kohdella minua hyvin tai tulet kärsimään seuraukset nahoissasi

Epäluuloisen persoonallisuuden kourissa arkeaan elävät ihmiset kantavat kaunaa, eivätkä ole valmiita antamaan anteeksi mitä tahansa loukkausta tai halventavaa tekoa, jonka kohteeksi uskovat joutuneensa. Jopa mitä pienimmät loukkaukset voivat muuttaa heidät erittäin aggressiivisiksi. Lisäksi tämä kiukku ja vihamielisyys voi kestää todella pitkään.

Koska he hakevat jatkuvasti toisten ihmisten väitettyjä ikäviä aikeita, heistä tuntuu usein siltä kuin heidän persoonansa ja maineensa olisi hyökkäyksen kohteena, tai että maata kaivetaan heidän jalkojensa alta jollain muulla tavoin. He käyvät nopeasti vastahyökkäykseen ja reagoivat vihalla vastaanottamiinsa loukkauksiin. Nämä ihmiset voivat olla sairaalloisen mustasukkaisia ja he epäilevät usein oman kumppaninsa uskollisuutta, vaikka heillä ei olisi lainkaan perustaa epäilyksilleen.

Epäluuloisen persoonallisuuden 7 merkittävintä oiretta

Kuten kuvitella saattaa, on epäluuloisesta persoonallisuudesta kärsivien ihmisten kanssa tavallisesti hyvin vaikeaa tulla toimeen ja heillä on usein ongelmia ihmissuhteissan. Tähän sairauteen liittyy monia oireita ja seurauksia. Alla eriteltynä näistä tärkeimmät:

  • Epäilys että muut käyttävät heitä hyväksi tai vahingoittavat heitä, ilman riittävää perustetta. Lisäksi he kokevat usein muiden ihmisten tuottavan heille pettymyksen.
  • Perusteettomat epäilykset ystävien tai kollegoiden uskollisuuden tai luottamuksen suhteen.
  • Alhainen halu luottaa toisiin ihmisiin, johtuen perusteettomasta pelosta että tietoa voidaan käyttää ilkeämielisesti heitä vastaan.
  • Uhkauksien tai alentavien merkityssisältöjen havaitseminen viattomissa huomautuksissa, jotka tehdään vailla minkäänlaista pahantahtoisuutta.
  • Kaunan kantaminen (he eivät unohda väitettyjä loukkauksia, rikkomuksia tai töykeää käytöstä).
  • Näkemys jonka mukaan toiset ihmiset hyökäävät heidän persoonaansa tai mainettaan vastaan. He ovat taipuvaisia reagoimaan nopeasti suuttumuksella tai ryhtymään vastahyökkäykseen.
  • Toistuva epäilys aviopuolison tai kumppanin uskollisuutta kohtaan, ilman mitään perusteita.
Some figure

Epäluuloisuus ja vihamielisyys ovat heidän vahvin tuntomerkkinsä

Epäluuloisesta persoonallisuudesta kärsivien ihmisten ylenpalttinen epäluuloisuus ja vihamielisyys tarkoittaa, että he usein kiistelevät kaikesta avoimesti. Tämä voi ilmetä jatkuvina valituksina tai etäisenä ja näennäisen vihamielisenä asenteena. Koska he ovat liiallisen tarkkaavaisia mahdollisten uhkien suhteen, he saattavat käyttäytyä varovaisella, salaavalla tai pahansuovalla tavalla.

Nämä ihmiset vaikuttavat usein kylmiltä, tunnetasolla vajavaisilta, sekä olevan täysin vailla rakkautta. Heidän riidanhaluinen ja epäluuloinen luontonsa voi herättää muissa vihamielisen vasteen, mikä puolestaan toimii heille heidän alkuperäisten odotustensa vahvistuksena (erään tyyppinen itsensä toteen tuova ennustus).

Epäluuloisesta persoonallisuudesta kärsivillä ihmisillä on usein seuraavan tyyppisiä ajatuksia: “He haluavat huijata minua”, “He tulevat pettämään minut”, “He pilkkaavat minua”.

Kun kaiken hallitseminen ei riitä

Koska epäluuloisesta persoonallisuudesta kärsivä ei luota toisiin ihmisiin, hänellä on yletön tarve kyetä suoriutumaan kaikesta omin avuin. Tämä suo hänelle vahvan itsehallinnon tunnun. Hänellä on lisäksi tarve olla tiukasti hallinnassa omasta ympäristöstään. Hänellä on taipumusta olla peräänantamaton, kyvytön tekemään yhteistyötä sekä ylettömän kriittinen muita kohtaan. Silti hänellä itsellään on huomattavia vaikeuksia ottaa vastaan muilta saatua kritiikkiä.

Syy on kaikkien muiden, paitsi minun

Epäluuloisesta persoonallisuudesta kärsivät ihmiset syyttävät tavallisesti muita omista puutteistaan. Johtuen siitä miten nopeasti he siirtyvät puolustustilaan vastauksena ympäristössään havaitsemiinsa uhkiin, he saattavat helposti sekaantua myös oikeudellisiin riitoihin. Yleisesti ottaen he syyttävät muita siitä, että nämä otaksuvat heillä olevan ilkeämielisiä tarkoitusperiä itseään kohtaan. Tämä asenne on kuitenkin heijastusta heidän omista peloistaan.

Some figure

Haaveita vallasta

Epäluuloinen persoonallisuus johtaa ihmisen usein omaamaan mahtailevia ja epärealistisia salattuja haaveita. Nämä liittyvät usein valtaan ja arvoasemaan. Heillä on taipumusta kehitellä negatiivisia stereotypioita muista ihmisistä, erityisesti muihin kuin omaan etniseen ryhmäänsä kuuluvista.

Yksinkertaisten uskomusten ja yleiskuvien maailma tuntuu vetävän heitä puoleensa. Tällä tarkoitamme heidän usein olevan luonnostaan erittäin varovaisia tulkinnanvaraisten tilanteiden suhteen ja heidän harvoin asettavan itsensä vaaraan. Muiden silmissä he saattavat vaikuttaa fanaattisilta. Heillä on taipumusta liittää itsensä kultteihin tai ryhmiin muiden ihmisten kanssa, jotka jakavat heidän epäluuloisen uskomusjärjestelmänsä.

Epäluuloisesta persoonallisuudesta oireilevat ihmiset kokevat valtavaa epäluottamusta ja voimakasta epäilystä muita ihmisiä kohtaan. He tulkitsevat muiden ihmisten tarkoitusperät pahansuoviksi ja syyttävät muita kaikista omista ongelmistaan. He ovat varovaisia ja tarkkailevat jatkuvasti ympäristöään huomatakseen mahdolliset hyökkäykset ja uhat.

Näille ihmisille elämä on hyvin vaikeaa, joten he ansaitsevat kaiken mahdollisen avun. Mietihän hetki, miltä sinusta itsestäsi tuntuisi, jos viettäisit koko elämäsi uskoen että lähimmäisesi haluavat vahingoittaa sinua.

Lähteet

Grossman, Seth & Millon, Carrie & Meagher, Sarah & Ramnath, Rowena (2001). Personality disorders in the modern life. First edition, second edition 2006. Barcelona: Ed. Masson & Elsevier.

American Psychiatry Association (2014). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5), 5th Ed. Madrid: Editorial Medica Panamericana.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.