Tunteikkaat miehet – myyttien takana

Miehet ovat tunteikkaita kuten naisetkin. Miesten tunteikkuus on siis normaalia. Sen ansiosta miehet voivat muodostaa uudenlaisen yhteyden itseensä, muihin ihmisiin ja jopa luontoon.
Tunteikkaat miehet – myyttien takana
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Maailma on täynnä tunteikkaita miehiä koskevia myyttejä. Tästä syystä tunteikkaat miehet ovat monen mielestä erittäin mielenkiintoinen aihe, asia, jonka näemme nyt toisesta näkökulmasta.

Haluamme ensin selventää, että emme aio ryhtyä kiistelemään kulttuurirelativismista, erityisesti mitä tulee minkäkin kulttuurin yleisimpiin stereotypioihin. Aiomme keskittyä tällä hetkellä nähtävissä olevaan muutokseen miehuudessa sosiaalisena konstruktiona.

Viime vuosina maskuliinisuutta on alettu yhä enemmän yhdistää tunteikkuuteen tietyllä tavalla. Tämä tarkoittaa monien länsimaiseen kulttuuriin kuuluvien myyttien häviämistä. Tunteikkuus on ominaista kaikille elollisille olennoille. Kun mies ei tunnusta ja hyväksy sitä itsellään, hän ei ole täysin miehuutensa “herra”.

Tässä artikkelissa puhumme miesten tunteikkuudesta ja heitämme syrjään myytit ja harhaluulot löytääksemme uuden näkökulman miehuuden kuvaukseen. Tarkastelemme myös joitakin yleisiä uskomuksia.

Millaisia ovat tunteikkaat miehet?

Oxford Dictionary määrittelee herkkyyden “kyvyksi ymmärtää ihmisten tunteita”. Mutta millaisia ovat tunteikkaat miehet?

Vastaus kysymykseen on sama kuin yllä oleva kuvaus. Kaikki kykenevät tuntemaan empatiaa ja ymmärtämään toisten ihmisten tunteita. Mutta monissa kulttuureissa tämä kyky oli riistetty miehiltä tiettyjen uskomusten valossa. Niiden mukaan miehekkyys ja vahvuus eivät sovi yhteen herkkyyden ja tunteiden kanssa.

Tästä syystä miehillä on ollut suojelijan rooli läpi historian johtuen heidän omasta voimastaan ja riippumatta heidän kasvuympäristöstään. Useissa kulttuureissa miehille on kunnia-asia omata identiteetti, jossa seksuaalisuudella ja rahalla on keskeinen rooli voiman symboleina. Näin ollen tunteitaan osoittavaa miestä pidetään heikkona.

Uutta on se, että kulttuureissa on tapahtunut tämän suhteen iso muutos. Yhä useampi mies on tulossa sinuiksi tunteikkuutensa kanssa ja sallii itsensä olla herkkä ja hellä. Tämä on mahdollista vain siinä tapauksessa, että mies osaa hyväksyä tunteikkuutensa ja muuntaa kaikki mahdolliset epävarmuuden tunteet voimaantumiseksi.

Tunteikkuus on itsessään tietysti hyvin vanha asia. Se on synnynnäinen osa mitä tahansa elollista olentoa, lajista tai sukupuolesta riippumatta. Me tunnemme tunteita suojellaksemme itseämme, selviytyäksemme. Ongelma alkoi, kun tunteikkuus liitettiin vain naisiin useissa kulttuurisissa konteksteissa.

Machot vs. tunteikkaat miehet

Jotkut lastenkasvatuksessa käytetyt tyypilliset lauseet muovaavat identiteettiämme. Ne ovat johtaneet eksistentiaalisiin ongelmiin, koska ne eivät pidä paikkaansa. Ne ovat joko puolitotuuksia tai perustuvat virheellisiin käsityksiin.

Esimerkiksi lauseet “miehet eivät itke”, “vain tytöt leikkivät nukeilla”, “itket kuin tyttö”, “tytöt pitävät pahoista pojista” tai “vaipanvaihto ei ole miesten hommaa” ovat kaikki esimerkkejä tällaisista myyteistä. Nämä lauseet etäännyttävät miehiä tunteikkaasta puolestaan.

Kognitiivinen psykologia on osoittanut, että uskomukset kulkeutuvat sukupolvelta toiselle. Sitä vastoin psykoanalyysi auttaa meitä ymmärtämään, että tämä myyttien synty tapahtuu tiedostamattomien mekanismien kautta.

On tärkeää ymmärtää, että jokaisella miehellä on vapaus valita oma polkunsa ja että hän voi näin ollen ottaa tietysti vapauden tutkia myös omaa tunteiden maailmaansa. Näin mies pystyy muuntautumaan machomiehestä herkäksi mieheksi, uudenlaiseksi mieheksi, joka kykenee saamaan syvemmän yhteyden itseensä, muihin ja luontoon.

On tärkeää vaalia sitä ajatusta, että tunteikkaat miehet eivät ole vähemmän miehiä. He vain eivät yksinkertaisesti tottele kulttuurin määrittämiä ohjenuoria siitä mitä on miehuus, vaan he hyödyntävät koko tunneskaalaansa. Näin he voivat nauttia herkkyyden hyvistä puolista.

Tunteikkaiden miesten piirteet

 • He tietävät, että tunteikkuus ei tee heistä yhtään vähemmän miehekkäitä.
 • He keskittyvät toiseen ihmiseen suhteessaan.
 • Tunteikkaat miehet ovat ymmärtäväisiä.
 • He pitävät intuitiota arvossa.
 • He eivät sivuuta tunteitaan.
 • Tunteikkaat miehet ovat spontaaneja.
 • He tietävät, ettei heidän tarvitse todistella miehuuttaan ollakseen miehekkäämpiä.
 • He ovat paljon introspektiivisempiä.
 • Tunteikkaat miehet kykenevät hallitsemaan tunteitaan.

Vaikka onkin vaikea irtautua sosiaalisista, kulttuurisista ja perheen sisäisistä määräyksistä, totuus on se, että miehetkin ovat tunteikkaita. Nykymiehet ovat ottaneet askeleen eteenpäin mitä tulee heidän hellän puolensa osoittamiseen.

On hyvä mainita, että näitä miehuuden määritelmiä eivät aina aseta muut miehet toisille miehille; myös naiset ovat vastuussa stereotypioiden levittämisestä. Tästä syystä molempien sukupuolten on yhdessä tehtävä töitä murtaakseen ne aidat, jotka kieltävät miehiltä tunteiden maailman. Kaikkien on aktiivisesti osallistuttava tämän asian muuttamiseen.

Tunteikkaat miehet: hyödyt

Tunteikkaat miehet uskaltavat näyttää herkän puolensa

Tunteikkuuden hyväksyminen osaksi miehuutta on hyödyllistä monin tavoin:

 • Empatia. Tunteikkaille miehille kehittyy loistava kyky asettua toisten ihmisten asemaan.
 • Myötätunto. He ymmärtävät toisten tuskaa ja haluavat auttaa lievittämään sitä.
 • Henkinen kasvu. He osaavat muodostaa yhteyden henkiseen maailmaansa.
 • Itsetuntemus. He tuntevat itsensä.
 • Itsensä toteuttaminen. He voivat saavuttaa päämääränsä hyödyntämällä tunnepuoltaan.
 • Älykkyys ihmissuhteissa. He muodostavat parempia ihmissuhteita, sillä empatia auttaa heitä saamaan vahvemman yhteyden toisiin.

On tärkeää mainita, että vaikka miesten tunteikkuus on hyväksyttyä nykyään, miesten ei edelleenkään ole helppoa näyttää herkkää puoltaan.

Walter Rison mukaan jotkut miehet eivät pysty itkemään, koska he pelkäävät tulevansa leimatuiksi “homoiksi”. He eivät voi myöskään pyytää apua pääosin siksi, että he edelleen uskovat siihen myyttiin, että miesten tulisi pärjätä omillaan.

Saadaksesi kosketuksen tunteikkaaseen puoleesi laita ihan ensiksi sivuun vaatimukset itseäsi kohtaan. Näin pystyt muokkaamaan mahdollisia totuutena pitämiäsi negatiivisia lauseita ja myyttejä.

Miehetkin ovat tunteikkaita. Vaikka miehen kuin miehen voi olla vaikea sallia tunteikasta puoltaan, onnistuessaan he muodostavat uusia yhteyksiä ihan uudella tavalla.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Miesten yleisimmät valheet
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Miesten yleisimmät valheet

Englannissa tehdyn tutkimuksen mukaan miehet valehtelevat kolme kertaa enemmän kuin naiset ja erityisesti naisille.

 


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Riso, W. (2003). Intimidades masculinas: sobre el mito de la fortaleza masculina y la supuesta incapacidad de los hombres para amar. Barcelona, España: Norma.

Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.