Logo image
Logo image

Kolme persoonallisuuden tutkimuksen lähestymistapaa

3 minuuttia
Persoonallisuus on yksi niistä ihmisen puolista, joita kukaan ei voi määritellä standardoidulla tavalla. Tutustu täällä sen tutkimuksen erilaisiin lähestymistapoihin.
Kolme persoonallisuuden tutkimuksen lähestymistapaa
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Burhamin lause “kaikki tietävät mitä persoonallisuus on, mutta kukaan ei voi ilmaista sitä sanoin” kuvaa yhtä persoonallisuuden tutkimuksen suurimmista ongelmista. Jos etsimme yhtä lopullista tieteellistä selitystä sille mitä se on, huomaamme, että melkein jokaisella ajattelijalla on siitä erilainen käsitys. Voimme kuitenkin määritellä persoonallisuuden pääpiirteittäin rakennelmaksi, joka sisältää ominaisuuksia, jotka välittävät ihmisten käyttäytymistä.

Persoonallisuuden tutkimuksen yhteydessä on noussut esiin erilaisia metodologisia ongelmia. Tärkeimmät ovat olleet sitä mittaavien instrumenttien luominen ja selkeä fokus, josta aloittaa. Tässä artikkelissa aiomme puhua tämän alan tutkimuksissa käytetyistä erilaisista lähestymistavoista tai malleista. Nämä ovat sisäistetty, tilanteeseen sidottu ja vuorovaikutteinen lähestymistapa.

Sisäistetty lähestymistapa

Tämä teoreettinen lähestymistapa ymmärtää henkilön aktiivisena olentona ja hänen käyttäytymisensä perustavanlaatuisena tekijänä persoonallisuudessa. Se tutkii yksilön henkilökohtaisia muuttujia. Siksi tässä mallissa on tärkeää tuntea jokaisen ihmisen henkilökohtaiset persoonallisuuden piirteet.

Some figure

Koska tämä nähdään ns. personalistisena mallina, voimme päätellä, että se on myös vakaa ja johdonmukainen. Tämä tarkoittaa sitä, että teoreetikkojen mukaan persoonallisuus säilyy ajan kuluessa ja eri tilanteissa. Tällä tavalla, jos voimme eristää henkilön piirteet, voimme ennustaa hänen tulevaa käyttäytymistään. Tästä lähestymistavasta on syntynyt lukuisia testejä, joilla yritetään mitata persoonallisuutta tai sen ominaisuuksia. Yksi esimerkki näistä testeistä on Big Five Inventory (BFI).

Nykyisen tieteellisen näytön perusteella tätä mallia pidetään kuitenkin usein vanhentuneena ja epärealistisena. Tämä johtuu siitä, että nykyään ymmärrämme miten ihmiset muuttavat käyttäytymistään kontekstin mukaan. Sinäkään et esimerkiksi käyttäydy samalla tavalla perheesi kanssa kuin työkavereiden tai ystävien kanssa. Lisäksi on todella vaikeaa yrittää ryhmitellä yksilön persoonallisuutta muutamiin vakaisiin tekijöihin, jotka ennustavat hänen avoimen käyttäytymisensä. Itse asiassa persoonallisuustesteillä saadut tiedot osoittavat meille enemmänkin koettavan minäkäsityksen kuin henkilön persoonallisuuden.

Persoonallisuus on liian monimutkainen käsite yksinkertaistaaksemme sen pelkiksi henkilökohtaisiksi muuttujiksi. Tästä syystä meidän on suoritettava perusteellisia persoonallisuustutkimuksia ymmärtääksemme sen syvyyden.

Tilanteeseen sidottu lähestymistapa

Toisin kuin edellinen lähestymistapa, tämä ymmärtää henkilön passiivisena subjektina, joka reagoi kontekstiinsa. Se katsoo, että tilannemuuttujat vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen. Tässä mallissa henkilön piirteillä ja ominaisuuksilla ei ole väliä. Tilanteella on suurin merkitys.

Tämä malli perustuu oletukseen, että kaikki käyttäytyminen on opittua. Tästä syystä oppimisprosesseja, joiden kautta hankimme uusia toimintatapoja, on tutkittava. Tästä tulee ärsyke-vaste -lähestymistapa. Tämä on hyvin tyypillistä behavioristisille paradigmoille. Sen kehittämiseksi tutkijat käyttävät kokeellista ja erittäin positivistista metodologiaa.

Tilanteeseen sidottu lähestymistapa on realistisempi, kun on kyse persoonallisuuden epävakauden ja spesifisyyden näkemisestä. Sillä on kuitenkin taipumus joutua liiallisen reduktionismin ansaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki henkilökohtaiset muuttujat jätetään sivuun. Siitä huolimatta henkilön asenne vaikuttaa tietysti hänen käyttäytymiseensä. Jos näin ei olisi, kaikki ihmiset käyttäytyisivät samalla tavalla samassa tilanteessa.

Vuorovaikutteinen lähestymistapa

Kun yritettiin yhdistää kaksi edellistä näkökulmaa ja ratkaista niiden virheet, kehitettiin persoonallisuuden tutkimuksen vuorovaikutteinen lähestymistapa. Tämän kaavan perusteella ymmärrämme, että käyttäytymisen määrää ihmisen henkilökohtaisten ja tilannemuuttujien välinen vuorovaikutus.

Some figure

Vuorovaikutteisesta lähestymistavasta katsottuna ihminen nähdään aktiivisena subjektina, joka tarkkailee ja rakentaa maailmaansa oman havainnon ja toimintatapojensa kautta. Henkilökohtaisten muuttujien vuorovaikutus sen tilanteen kanssa, jossa henkilö tietyllä hetkellä on, laukaisee jonkinlaisen käyttäytymisen. On kuitenkin otettava huomioon kaksi seikkaa:

  • Kun puhumme henkilökohtaisista muuttujista, tarkoitamme henkilön kognitiivisia tekijöitä.
  • Tilanteesta puhuttaessa viittaamme henkilön yksilölliseen havaintoon kontekstista, emme sen objektiivisiin ominaisuuksiin.

Siksi vuorovaikutteisen mallin kautta löydämme sellaisen persoonallisuuden tutkimuksen lähestymistavan, joka ylittää kahden aikaisemman rajoitukset. Vuorovaikutteisen lähestymistavan ongelma on kuitenkin se, että se näyttää meille todellisuuden, jota on vaikea tutkia. Se nimittäin osoittaa meille, että käyttäytyminen on saavuttamattomien kognitiivisten tekijöiden ja läpäisemättömän kontekstin rakentamisen tulos. Siitä huolimatta se on epäilemättä erittäin mielenkiintoinen lähestymistapa persoonallisuuden tutkimuksessa.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.