Logo image
Logo image

Heksafleksi: HOT-kuusikulmiomalli

5 minuuttia
Heksafleksi muodostaa hyväksymis- ja omistautumisterapian ytimen. Tässä artikkelissa selitämme, mikä se on, miksi se muodostuu ja mitä hyötyä siitä on elämämme parantamiseksi.
Heksafleksi: HOT-kuusikulmiomalli
Viimeisin päivitys: 01 joulukuuta, 2022

Hyväksymis- ja omistautumisterapialle (HOT) on ominaista se, että se antaa merkityksen tilanteen kontekstille. HOT keskittyy ympäristöön, jossa ihmisten kognitiivinen toiminta tapahtuu, mikä vähentää jonkin verran edellisen sukupolven terapioiden sisällölle antamaa merkitystä.

Yksi HOT:n päätavoitteista on kehittää psykologista joustavuutta ja rohkaista tietoisesti kontaktiin nykyhetkeen. Teoreettisella tasolla mallin tarkoituksena on, että verbaaliset ja kognitiiviset toiminnot ovat tarkemman ja vapaaehtoisemman kontekstuaalisen säätelyn alaisena ohjatakseen käyttäytymistä arvoihin.

Tämän mallin mukaan on kuusi prosessia, jotka synnyttävät psykologista joustavuutta: hyväksyminen, kognitiivinen defuusio, kontakti nykyhetkeen, minä kontekstina, arvot ja sitoutunut toiminta.

Näiden prosessien välistä suhdetta edustaa yleensä kuusikulmio, joka tunnetaan heksafleksina. Näiden kuuden komponentin kautta hyväksymis- ja sitoutumisterapia pyrkii siihen, että yksilöt (Ribero-Marulanda ja Agudelo-Colorado, 2016):

 • Tunnistavat sisäiset tapahtumanhallintastrategiat ja hylkäävät ne.
 • Tarkkailevat omia kokemuksiaan leimaamatta niitä.
 • Keskittyvät käyttäytymiseen, jolla pyritään saavuttamaan arvokkaita tuloksia, luomaan joustavia ja tehokkaita toimia.

Seuraavaksi tarkastellaan kutakin HOT:n heksafleksi-mallin kuutta komponenttia tai prosessia.

Some figure
HOT:n päätavoite on potilaan psykologisen joustavuuden kehittäminen.

Heksafleksi

Heksafleksi on kuusikulmainen kaavio, jota käytetään potilaan ongelmien luokittelemiseen ja hoitoon. Jokainen kuudesta prosessista, joihin se perustuu, vastaa yhtä HOT:n ydinperiaatteista. Tämän kaavion avulla terapeutti voi myös valita aloituspisteen tietylle interventiolle.

HOT pyrkii kasvattamaan psykologista joustavuutta, joka ei ole muuta kuin kykyä kohdata, hyväksyä ja sopeutua vaikeisiin tilanteisiin. Kun koemme stressaavia tilanteita, psykologinen joustavuus suojaa meitä negatiivisilta tunteilta ja voi edistää mielenterveyttämme. Lisäksi se toimii puskurina stressiä ja negatiivisia psykologisia tuloksia vastaan.

Tarkastellaanpa tarkemmin jokaista HOT:n käyttämää prosessia psykologisen joustavuuden edistämiseen.

1. Hyväksyminen

Heksafleksi-mallissa hyväksyminen on sitä, että otamme vastaan ​​sen, mitä meille tarjotaan, ja otamme sen, mitä elämä tuo meille, “ottaen sen kokonaan, sillä hetkellä kun se annetaan, puolustamatta itseämme” (Hayes, 2013). Hyväksyminen on asenne, joka motivoi meitä olemaan välttelemättä sitä, mitä juuri nyt tapahtuu.

Hyväksyminen on kutsu sanoa “kyllä” ​​elämälle, kun epämiellyttävien kokemusten torjuminen ei ole järkevää. Esimerkiksi on tiettyjä olosuhteita, joita emme voi muuttaa, kuten vanheneminen, eikä meillä ole muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä ne. Siten hyväksyminen merkitsee halukkuutta avautua nykyisyydelle, olemassaolollemme ja nousuille ja laskuille, joissa se kehittyy. Se ei ole itsensä pettämistä, vaan elintärkeää sitoutumista tähän hetkeen sellaisena kuin se on.

“Hyväksyminen on todella erilainen tapa olla elämässä, elää ystävällisesti ja avoimesti sisäisen maiseman kanssa, sen kanssa, mitä meille tapahtuu, ja omaksua sen täysin.”

-O’Connell, 2018-

Hyväksymisen ydin on siinä, ettei vastusta. Tässä se tarkoittaa, ettei elämän virtausta vastusta. Kun omaksumme asenteen hyväksyä se, mitä meille tapahtuu, emme reagoi taistelemalla tai vastustamalla, koska se vain lisää tarpeetonta epämukavuutta.

 2. Kognitiivinen defuusio

Tämä on strategia, jonka avulla voimme irrottaa itsemme ajatuksistamme, tarkemmin sanoen niistä, joista on tullut meille ongelma. Kognitiivinen defuusio auttaa meitä ymmärtämään, etteivät sanat tai ajatukset ole todellisuutta.

Kognitiivinen defuusio auttaa meitä hetkinä, jolloin joudumme kohtaamaan haasteen hallita mahdollisesti ahdistuneita ja tunkeilevia ajatuksia. Tätä strategiaa käyttämällä opimme tarkkailemaan ajatuksemme tuotteita ja prosesseja.

Se antaa meille myös mahdollisuuden erota ajatuksistamme: “Minulla on ajatus…”, “Huomaan tämän tai tuon ajatuksen”, “Teen jotain ajatuksillani”. Kognitiivisen defuusion ansiosta voimme tehdä eron henkisen toimintamme ja itsemme välillä.

Kognitiivinen defuusio ei ole tarkoitettu korvaamaan toimintahäiriöisiä ajatuksia muilla (kuten kognitiivinen uudelleenjärjestely tekisi), vaan tarjoamaan meille näkökulman, jossa ajatuksemme eivät ole todellisia, vaan mielemme luomuksia. Muita tavoitteita ovat:

 • Vähentää identifioitumistasoamme sisäisten kokemustemme kanssa.
 • Vähentää ajatustemme totuuden luonnetta.
 • Vähentää ajatustemme vaikutusta käyttäytymiseemme ja kokemuksiimme.
 • Edistää kognitiivista joustavuutta.

3. Yhteys nykyhetkeen

Ilman tietoisuutta nykyhetkestä meillä on taipumus keskittää huomio psyykkiseen elämäämme. HOT:n puitteissa terapeutit tarjoavat strategioita, jotta voimme keskittyä enemmän siihen, mitä ympärillämme tapahtuu. Se myös kutsuu meitä olemaan dynaamisia mentaalisella tasolla.

Ajatuksena on, että jos ympäristömme muuttuu jatkuvasti ja olemme siitä tietoisia, myös psyykkisen elämämme sisältö virtaa, jolloin vältytään mitätöiviltä märehtimisiltä.

Tällainen harjoittelu on välttämätöntä, koska jäykkä ja puuttuva huomio liittyy psyykkisiin toimintahäiriöihin. Toisaalta mindfulness liittyy positiivisesti psyykkiseen hyvinvointiin (Bowlin ja Baer, ​​2012). Se voi myös vähentää erilaisia ​​​​psykologisia oireita ja emotionaalista reaktiivisuutta. Lisäksi se parantaa käyttäytymisen säätelyä.

Mindfulnessin avulla huomiomme tuodaan tässä ja nyt -kokemukseen avoimuudella, vastaanottavaisuudella ja uteliaisuudella. Se auttaa meitä löytämään tehokkaan tien hyväksynnän kehittämiseen. Mindfulness merkitsee sitoutumista hetkeen ja elämään sellaisena kuin se ilmenee nykyhetkessä.

4. Itse kontekstina

Olemme täynnä tarinoita ja kertomuksia, joita kerromme itsellemme siitä, mitä meille tapahtuu. Tämän seurauksena emme pysty reagoimaan joustavasti hetkestä toiseen.

Tämä psykologinen jäykkyys tai joustamattomuus ei välttämättä liity negatiivisiin ajatuksiin. Siksi saatamme yhdistää sen uskomuksiin, kuten: “Olen välittävä ihminen” ja menettää halukkuutemme tunnistaa tapoja, joilla nämä ajatukset satuttaa tai vahingoittaa muita. Itse kontekstina ei salli meidän omaksua näkökulmaa näihin tarinoihin. Näin ollen löysäämme kiintymystämme heihin.

Heksafleksi-mallissa minä kontekstina on tila, transsendenssi, josta tarkastelemme kokemuksiamme. Toisaalta se tukee tai sisältää kaikkia kokemuksiamme. Toisaalta on olemassa jako minän tietoisuutena ja minän välillä psykologisten tapahtumien sisältönä. Voimme sanoa, että nämä osallisuuden ja erottelun ominaisuudet rohkaisevat joustavampiin käyttäytymismalleihin (Chin ja Hayes, 2017).

5. Arvot

HOT:n heksafleksissa arvomme ovat valitsemiamme olemisen ja tekemisen ominaisuuksia. Kun ryhdymme niihin perustuviin toimiin, muodostamme mukautuvia käyttäytymismalleja ja toiminnan vahvistavat vaikutukset ovat olemassa nykyhetkessä, eikä ulkoisissa tuloksissa, joita voimme saavuttaa (Chin & Hayes, 2017).

Arvot ovat keskeinen osa elämäämme.Ne ovat kompassejamme ja ohjaavat meitä etsimään sitä, mikä resonoi sisällämme. Lisäksi ne ovat yksi aidon olemassaolon perusteista. Tässä mielessä Van Deurzen (2002) väittää, että autenttinen elämä koostuu päätösten tekemisestä niiden arvojen mukaisesti, joihin tunnustamme sitoutumisen arvoisia.

Elämässämme arvot ovat tuki, jolle eksistentiaalinen merkitys konfiguroituu. Sitoutumalla niiden toteuttamiseen ja elämällä niiden mukaan rakennamme arvokasta elämää, joka on elämisen arvoista.

“Elämässäni on järkeä vain, jos kehitän oman arvojärjestelmäni.”

– Adams, 2012-

Some figure
HOT:n arvot liittyvät siihen, millaisia ​​haluamme olla ja mitä haluamme elämältämme.

6. Sitoutunut toiminta

Arvokas elämä muodostuu arvojärjestelmämme ohjaamista konkreettisista toimista. Lisäksi se vaatii sitoutumista kulkemaan toistuvasti meille tärkeän polun (O’Connell, 2018).

HOT:n osalta sitoumukset eivät ole lupauksia tehdä tulevaisuudessa. Pikemminkin ne ovat päätöksiä, jotka tehdään hetkestä toiseen mielekkäiden toimien rakentamiseksi. Luiskahduksia sitoutuneessa toiminnassa ei nähdä epäonnistumisina, vaan mahdollisuutena ottaa vastuu virheestä ja sitoutua uudelleen arvokeskeiseen toimintaan.

Sitoutunut toiminta on kenties keskeisin muutoksen akseli, kuten HOT ehdottaa. Ajatuksena on, että kun olemme tunnistaneet arvomme, sitoudumme laatimaan niiden mukaisia ​​toimintasuunnitelmia. Tämä tarkoittaa, että meidän ei tarvitse ratkaista dissonansseja, jotka aiheuttavat meille niin paljon epämukavuutta.

Lopuksi todettakoon, että heksafleksi helpottaa haastettamme elää merkityksellistä elämää ja arvokasta olemassaoloa. Se myös rohkaisee meitä omaksumaan elintärkeän hyväksynnän, avoimuuden ja vastustamattomuuden asenteen. Tätä asennetta tukee rohkeusharjoitus, arvojen selkeä määritteleminen ja toimintasuunnitelmien toteuttaminen, joissa ne näkyvät.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 •  Adams, M. (2013). A concise introduction to existential counselling.
 • Bowlin, S. L., & Baer, R. A. (2012). Relationships between mindfulness, self-control, and psychological functioning. Personality and individual differences52(3), 411-415.
 • Chin, F., & Hayes, S. C. (2017). The Acceptance and commitment therapy and the cognitive behavioral tradition: assumptions, model, methods, and outcomes. In Hofmann, S. & Asmundson, G. Science of Cognitive Behavioral Therapy (pp. 155–173). Academic Press.
 • Gloster, A. T., Meyer, A. H., & Lieb, R. (2017). Psychological flexibility as a malleable public health target: Evidence from a representative sample. Journal of Contextual Behavioral Science6(2), 166-171.
 • Hayes, S. C. (2013). Sal de tu mente, entra en tu vida. Desclée de Brouwer.
 • Masuda, A., Anderson, P. L., Wendell, J. W., Chou, Y. Y., Price, M., & Feinstein, A. B. (2011). Psychological flexibility mediates the relations between self-concealment and negative psychological outcomes. Personality and Individual Differences50(2), 243-247.
 • O´Connell, M. (2018). Una vida valiosa: los procesos de la terapia de aceptación y compromiso. Ediciones B.
 • Ribero-Marulanda, S., & Agudelo-Colorado, L. (2016). La aplicación de la terapia de aceptación y compromiso en dos casos de evitación experiencial. Avances en Psicología Latinoamericana34(1), 29-46.
 • Schultz, J. (2021, 21 de marzo). What is act?The hexaflex model and principles explained. https://positivepsychology.com/act-model/
 • Van Deurzen, E. (2002). Existential counselling & psychotherapy in practice (2ª ed.). Sage.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.